Наследие. Сутковцы. Покровская оборонная церковь/Спадщина. Сутківці. Покровська оборона церква.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Сутковцы. Покровская оборонная церковь/Спадщина. Сутківці. Покровська оборона церква.


Сутківці - село Подільської губ. Летичівського повіту при річці Ушиці. 1407 року В. К. Вітовт подарував угорському вихідцю Хотько Кроату і синові його Олександру Ярмолинці з навколишніми селами, в числі яких були Сутківці; при розподілі маєтку між синами Олександра, Сутківці залишились на частці Федора, від якого пішов дворянський рід Сутківських. У 1493 році в селі вважалося, за свідченням перепису, сім дворів. - У XVI столітті Сутківцями володіли Сутківські: Дахно Федорович (пом. +1534) І Іван Дахнович (пом. 1 593), на якому припинився рід Сутківських; дочка Івана - Варвара успадкувала село і принесла його в придане своєму чоловікові, Олександру Балабану, старості Вінницькому, який в 1623 р побудував на горі фортецю, руїни якої існують понині. Балабани володіли селом до кінця XVII століття, потім воно перейшло Грабянкам, нащадки яких володіють ним понині.
--------------
Сутковцы — село Подольской губ. Летичевского уезда при реке Ушице. В 1407 году В. К. Витовт пожаловал венгерскому выходцу Хотьку Кроату и сыну его Александру Ярмолинцы с окружающими селами, в числе которых были Сутковцы; при дележе имения между сыновьями Александра, Сутковцы достались на долю Федора, от которого пошел дворянский род Сутковских. В 1493 году в селе числилось, по свидетельству переписи, семь дворов. — В XVI столетии Сутковцами владели Сутковские: Дахно Федорович (ум. 1534) и Иван Дахнович (ум. 1593), на котором прекратился род Сутковских; дочь Ивана — Варвара унаследовала село и принесла его в приданное своему мужу, Александру Балабану, старосте Винницкому, который в 1623 г. построил на горе замок, развалины которого существуют поныне. Балабаны владели селом до конца XVII столетия, затем оно перешло Грабянкам, потомки которых владеют им поныне.

Дальше еще есть
ну как то так =))