m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote in ua,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x
ua

Наследие. Невицкий замок/Спадщина. Невицький замок.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Невицкий замок/Спадщина. Невицький замок.


Історія/История.

Відлік свого існування Невицький замок веде з кінця XII століття, коли територія Ужоцького перевалу зажадала додаткового військового захисту через наростання напруженості між двома сусідніми державами - Угорщиною та Галичиною. Але вже через півстоліття твердиня пала під натиском монгольського вторгнення в Угорщину (тисяча двісті сорок перший), в ході якого, тоді ще дерев'яні, фортечні укріплення були знищені.
Стрімкість натиску і подальшого відступу татаро-монгольських військ (1241 - 1242) послужило гарним уроком європейським державам, яким раніше не доводилося стикатися з такою тактикою ведення бойових дій, а приклад декількох утриманих від захвату фортець спонукав уряд розпочати масштабне будівництво ланцюга фортечних укріплень на рубежах держав . Невицький замок був швидко відновлений в рамках цієї стратегії захисту кордонів за наказом угорського короля Бели IV (1215 - 1270), що побічно підтверджує письмова згадка від 1274 про нього, як про фортецю з квадратною вежею-донжоном і колодязем для збору дощової води.
-----------
Отсчет своего существования Невицкий замок ведет с конца XII века, когда территория Ужокского перевала потребовала дополнительной военной защиты в виду нарастания напряженности между двумя соседствующими государствами – Венгрией и Галицией. Но уже спустя полвека твердыня пала под натиском монгольского вторжения в Венгрию (1241), в ходе которого, тогда еще деревянные, крепостные укрепления были уничтожены.
Стремительность натиска и последующего отступления татаро-монгольских войск (1241 – 1242) послужило хорошим уроком европейским государствам, которым ранее не доводилось сталкиваться с такой тактикой ведения боевых действий, а пример нескольких устоявших в схватке крепостей побудил правительства начать масштабное строительство цепи крепостных укреплений на рубежах государств. Невицкаий замок был быстро восстановлен в рамках этой стратегии защиты границ по приказу венгерского короля Белы IV (1215 – 1270), что косвенно подтверждает письменное упоминание от 1274 года о нем, как о крепости с квадратной башней-донжоном и колодцем для сбора дождевой воды.

підемо навколо замку від північної стіни/пойдем вокруг замка от северной стены


Твердині над Ужем судилось взяти безпосередню участь у боротьбі за угорський престол 1317 - 1322 років після смерті останнього угорського короля з династії Арпадів, виступаючи в ролі опорного форпосту супротивників нового короля Карла Роберта Анжуйського (1288 - +1342). У ході цих подій замок, що належав одному з бунтівних баронів, після придушення повстання 1317 був дарований королем одному зі своїх найближчих соратників - Філіпові Другету (1288 - 1327), але у швидкості був відвойований військами під проводом Петра Петі (- 1321), після ж остаточного розгрому повстанців в 1322 році був знову повернутий родині Другетів.
Невицька фортеця і рід Другетів стали єдиним цілим на століття (XIV - XVII). Замок значно змінює свій вигляд, перебуваючи в руках цієї магнатської родини - дерев'яні споруди замінюють кам'яні, біля підніжжя Замкової гори з'являється село Невицьке, з метою підвищення обороноздатності замку його значно розширюють і зміцнюють (будівля нових веж, спорудження ровів, замикається периметр корпусів з глухими стінами).
----------
Твердыне над Ужем судилось принять самое непосредственное участие в борьбе за венгерский престол 1317 – 1322 годов после смерти последнего венгерского короля из династии Арпадов, выступая в роли опорного форпоста противников нового короля Карла Роберта Анжуйского (1288 – 1342). В ходе этих событий замок, принадлежавший одному из мятежных баронов, после подавления восстания 1317 года был дарован королем одному из своих ближайших соратников – Филиппу Другету (1288 – 1327), но в скорости был отвоеван войсками под предводительством Петра Пете ( – 1321), после же окончательного разгрома повстанцев в 1322 году был вновь возвращен семье Другетов.
Невицкая крепость и род Другетов стали единым целым на столетия (XIV – XVII). Замок значительно меняет свой облик, находясь в руках этой магнатской семьи – из деревянные постройки заменяют каменные, у подножья Замковой горы появляется село Невицкое, в целях повышения обороноспособности замка его значительно расширяют и укрепляют (постройка новых башен, сооружение рвов, замыкается периметр корпусов с глухими стенами).Однак це спільне співіснування не було безхмарним, що найчастіше було пов'язане з запальним і непримиренним норовом - сімейної родової рисою Другетів: в XV століття укріплення твердині значно постраждали в боротьбі з угорським королем Матьяшем I Корвином (1443 - 1490), а ще через сторіччя - з Жигмонд Баторі (1572 - 1613).
Проавстрийский ж виступ Яна X Другета (1609 - 1645) проти правлячої династії Ракоці в 1644, що переслідувало як ​​політичні (об'єднанні Угорщини), так і релігійні (католики проти протестантів) задачі, призвело до руйнування Невицького замку в ході бойових дій військами протиборчої сторони - трансільванського князя Дьєрдя I Ракоці (1 593 - 1648). Після чого твердиня більше не відновлювалася.
----------
Однако это совместное сосуществование не было безоблачным, что зачастую было связано с вспыльчивым и непримиримым нравом – семейной родовой чертой Другетов: в XV века укрепления твердыни значительно пострадали в борьбе с венгерским королем Матьяшем I Корвином (1443 – 1490), а спустя еще столетие – с Жигмонд Батори (1572 – 1613).
Проавстрийское же выступление Яна X Другета (1609 – 1645) против правящей династии Ракоци в 1644, преследовавшее как политические (объединении Венгрии), так и религиозные (католики против протестантов) цели, привело к разрушению Невицкого замка в ходе боевых действий войсками противоборствующей стороны – трансильванского князя Дьердя I Ракоци (1593 – 1648). После чего твердыня больше не восстанавливалась.

розгорнута панорама на 360 градусів/развернутая панорама на 360 градусов
це був колодязь/это был колодец


Наступний сплеск інтересу до фортеці на Замковій горі в селі Невицькому пов'язаний вже з 1879 роком, коли об'єкт стає цікавий публіці вже в якості пам'ятника архітектури з більш ніж шестисотрічної історією. Саме тоді його антураж почали використовувати для театральних постановок і проведення урочистих заходів.
Але потім знову доля внесла свої корективи - Перша світова 1914 - 1918 років погасила цей спалах зародження нового життя культурного центру. У замку над Ужем запановує запустіння.
Лише на рубежі 70 - 80-х років ХХ століття були проведені боязкі спроби реставрації Невицького замку, які проте швидко були згорнуті, а об'єкт - законсервований. Нині він так і перебуває в занедбаному стані, чекаючи своєї черги на відродження.
---------
Следующий всплеск интереса к крепости на Замковой горе в селе Невицком связан уже с 1879 годом, когда объект становится интересен публике уже в качестве памятника архитектуры с более чем шестисотлетней историей. Именно тогда его антураж начали использовать для театральных постановок и проведения торжественных мероприятий.
Но вновь судьба внесла свои коррективы – Первая мировая 1914 – 1918 годов погасила эту вспышку зарождения новой жизни культурного центра. В замке над Ужем воцаряется запустение.
Лишь на рубеже 70 – 80-х годов ХХ века были проведены робкие попытки реставрации Невицкого замка, которые однако быстро были свернуты, а объект – законсервирован. Ныне он так и пребывает в заброшенном состоянии, дожидаясь своей очереди на возрождение.Архітектура

У первинний комплекс оборонних споруд твердині (XII) на висоті двісті шістдесят метрів над рівнем моря поблизу Ужгорода (віддаленість від міста дванадцять кілометрів), з північного боку омивається гірським струмком Вайда, а з заходу - річкою Уж, входила кругла в основі дерев'яна двох'ярусна башня- донжон (фундамент зберігся до наших днів), яка розташовувалася практично в самому центрі вершини, ламаний периметр дерев'яних же укріплень і земляних валів.
При відновній реконструкції після монгольського вторгнення 1241 центральна вежа змінює свої обриси перетворюючись із круглої в квадратну в периметрі основи (фундамент так само зберігся), при цьому будівельний матеріал залишається колишнім - дерево. Технічною новинкою ж комплексу стає 3,5-метровий у діаметрі колодязь для збору дощової води, який був видовбаний в скелі і викладений каменем.
---------
В первоначальный комплекс оборонных сооружений твердыни (XII) на высоте двести шестьдесят метров над уровнем моря близ Ужгорода (удаленность от города двенадцать километров), с северной стороны омываемая горным ручьем Вайда, а с запада – рекой Уж, входила круглая в основании деревянная двухъярусная башня-донжон (фундамент сохранился до наших дней), которая располагалась практически в самом центре вершины, ломанный периметр деревянных же укреплений и земляных валов.
При восстановительной реконструкции после монгольского вторжения 1241 года центральная башня меняет свои очертания преображаясь из круглой в квадратную в периметре основания (фундамент так же сохранился), при этом строительный материал остается прежним – дерево. Технической новинкой же комплекса становится 3,5-метровый в диаметре колодец для сбора дождевой воды, который был выдолблен в скале и выложен камнем.південно-західна вежа/юго-западная башня


Вирішальним у завершенні зовнішнього вигляду Невицького замку стає перехід у володіння сім'ї Другетів (1317), які, враховуючи все ще незаперечність стратегічної важливості відрога скелі на шляху Ужгородського перевалу, доклали чимало зусиль для модернізації та зміцнення фортечного комплексу. Відразу по остаточному утвердженню прав власності на фортецю і прилеглі території були розпочаті роботи по заміні дерев'яних укріплень кам'яними, споруджується зовнішня лінія оборони (кріпосна стіна з ровом), другий оборонний периметр (розділений із зовнішнім другий ровом), що складається з стіни з трьома напівовальними і однієї круглою вежами, з боку крутого обриву схил зміцнюється підпірними стінами, замкові корпусу замикаються в овальний внутрішній двір 35 м х 12 м з шестикутною надбрамною вежею, а більш доступна південна сторона захищається двоярусною вежею-донжоном, прокладається серпантин дороги.
Запорукою ж довговічності замкових кам'яних будівель стає розчин, використаний при будівництві, в який за архітектурними канонами того часу додавали для зміцнення яйця і молоко. Гідним прикладом надійності даної технології і служить замковий комплекс у Невицькому селі.
---------
Решающим в завершении внешнего облика Невицкого замка становится переход во владение семьи Другетов (1317 год), которые, учитывая все еще неоспоримость стратегической важности отрога скалы на пути Ужгородского перевала, приложили немало усилий для модернизации и укрепления крепостного комплекса. Сразу по окончательному утверждению прав собственности на крепость и прилегающие территории были начаты работы по замене деревянных укреплений каменными, сооружается внешняя линия обороны (крепостная стена со рвом), второй оборонный периметр (разделен с внешним вторым рвом), состоящий из стены с тремя полуовальными и одной круглой башнями, со стороны крутого обрыва склон укрепляется подпорными стенами, замковые корпуса замыкаются в овальный внутренний двор 35 м х 12 м с шестиугольной надвратной башеней, а более доступная южная сторона защищается двухъярусной башней-донжоном, прокладывается серпантин дороги.
Залогом же долговечности замковых каменных строений становится раствор, использованный при строительства, в который по архитектурным канонам того времени добавляли для крепости яйца и молоко. Достойным примером надежности данной технологии и служит замковый комплекс в Невицком селе.

Ну і ... погляд з висоти/Ну и ... взгляд с высоты


источник - http://zabytki.in.ua/ru/551/nevitskii-zamok-zakarpatya


за великими картінкамі-переростками, як завжди, до мене/за большими картинками-переростоками, как всегда, ко мне - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/187556.html


ну как то так =))

Tags: История, Легенди України, Мандри, Погляд мандрівника, Проекти блогерів, Проекти украинского ЖЖ, Украина, Україна, краєзнавство
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments