Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Запорука перемоги

Originally posted by ihorhulyk at Запорука перемоги
1
Гадаю, що вже незабаром з’ясуються визначальні мотиви найзнаковіших постатей українського політикуму і мета, що спонукала їх до вельми ексцентричної поведінки, неадекватної воєнного лихоліття. Принаймні, заяви, зроблені окремими діячами ще несформованої коаліції, обіцяють логічне продовження. Інша річ, яким буде завершення, і чи досягнуть зміни, - започатковані похапцем під час президентської і парламентської кампаній, зміни, що, як завжди, стали плодом потворного ренегатства одних і жадоби влади інших, - чи досягнуть вони корисних для країни результатів.
Відтак міжпарламентське затишшя стало своєрідним дискусійним періодом, коли кожен більш-менш освічений може висловити свої прогнози і сподівання. Ситуація, – демократична з одного боку, бо сприяє розвою громадської думки, є все ж ненормальною, оскільки за пустими розмовами приховується суть. А вона полягає у тому, що спільнота, як зазвичай, обговорює ймовірний наслідок і цим практикує медитацію від неможливості впливати на процес ухвалення рішень.
Сторона, яка уважає себе ображеною, себто пропрезидентський табір, потерпає, мабуть, від задавненого комплексу меншовартості. Він спричинений не тільки схильністю до дитячих вередувань, коли дорослі роблять щось “неправильне” з точки зору малюка. Недуга посилюється ще й подиву гідною амнезією, оскільки це “неправильне” ще кілька років тому було головною ідеологемою нинішніх її опонентів.
Середовище, яке наполягало на “усікновенії” президентських повноважень, своєрідному секвестрі арсеналу диктатора на псевдо «Золотий батон», тепер упадає в гріх його ж реабілітації. Мовляв, саме широкі можливості інституту глави держави дозволяли йому втихомирювати все, що «рухалося», плювати на баланс рівноваг і стримувань всередині країни, рівно ж урезонювати впливи радикальних противників багатовекторності у зовнішній політиці. Погодьтеся, такі аргументи, виглядають принаймні, дико.
Паралельно у свідомості загалу намагаються вкорінити апокаліптичні настрої повного краху ідеї державності й незалежності. З’явилися спроби вписати помилки президентської команди у систему “міжнародної змови” проти України. Що найприкріше, в одну купу звалюють «збайдужіння» Америки і якісь ефемерні симпатії ПОПа до фрау Меркель як елемент цієї змови, реформи як факт коаліційних торгів, і реформу системи місцевого самоврядування, що її дехто розцінює ледь як не Судний день для самостійної держави. Демагогія з елементами Апокаліпсису взагалі властива невдахам, які зациклені на власному світосприйнятті, на непогрішності власних моделей світобудови. Коли ж вони виявляються неспроможними або природний плин подій ламає структури і схеми, їхні апологети здіймають галас, у якому важко відшукати елемент логіки. “Один з найпоширеніших парадоксів, – пише Ортега-і-Гасет, – полягає в тому, що перемогою в битві звитяжець завдячує своєму супротивникові. Потуга якогось війська - поняття абстрактне. Вона залежить від потуги супротивника, і одним з її складників є слабкість ворога”.
Найгірше, що апелюючи до європейських принципів, люди, яких важко запідозрити в злих умислах щодо своєї батьківщини, не бажають зауважувати очевидного: український президент й досі залишається Гарантом Конституції. І цих повноважень ніхто йому не забирав. Перелік президентських можливостей і засобів для їх реалізації можна було продовжувати. Але це тема окремої публікації.
Інша річ, що він не наважується скористатися власними засобами для того, аби зупинити хвилю кризи, яку провокують чи не усі з тих, хто мав би їй запобігати. Не дивно, – маючи за плечима людей, які істерично шукають сірих кішок у темній кімнаті, які, може, й не бажаючи того, оперують аргументами з арсеналу «пропало всьо», Порошенко за визначенням не може бути сильним президентом.
Ігор Гулик. Ілюстрація: topwar.ru
Залог победы
Думаю, что уже вскоре станут понятнее определяющие мотивы самых знаковых фигур украинского политикума и цели, побудившие их к весьма эксцентричному поведению, неадекватному для военного лихолетья. По крайней мере, заявления, сделанные отдельными деятелями еще несформированной коалиции, обещают логическое продолжение. Другое дело, каким будет завершение, и достигнут ли изменения, - сформулированные впопыхах во время президентской и парламентской кампаний, изменения, что, как всегда, стали плодом безобразного ренегатства одних и жажды власти других, - достигнут ли они полезных для страны результатов.
Поэтому межпарламентское затишье стало своеобразным дискуссионным периодом, когда каждый более-менее образованный может высказать свои прогнозы и ожидания. Ситуация - демократическая с одной стороны, так как способствует развитию общественного мнения, выглядит все же ненормальной, поскольку за досужими разговорами скрывается суть. А она заключается в том, что общество, как правило, обсуждает вероятные следствия и этим практикует медитацию из-за невозможности влиять на процесс принятия решений.
Сторона, считающая себя оскорбленной, то есть пропрезидентский лагерь, страдает, пожалуй, комплексом неполноценности. Он вызван не только склонностью к детским капризам, когда взрослые делают что-то "неправильное" с точки зрения малыша. Болезнь усиливается еще и странной амнезией, поскольку это "неправильное" еще несколько лет назад было главной идеологемой нынешних оппонентов власти.
Среда, настаивающая на "усикновении" президентских полномочий, своеобразном секвестре арсенала диктатора на псевдо «Золотой батон», теперь впадает в грех его же реабилитации. Мол, именно широкие возможности института главы государства позволяли ему усмирять все, что «двигалось», плевать на баланс равновесий внутри страны, равно урезонивать влияния радикальных противников многовекторности во внешней политике. Согласитесь, такие аргументы, выглядят, по крайней мере, дико.
Параллельно в сознании общественности пытаются укоренить апокалиптические настроения полного краха идеи государственности и независимости. Появились попытки вписать ошибки президентской команды в систему "международного заговора" против Украины. Что самое странное, в одну кучу сваливают «равнодушие» Америки и какие-то эфемерные симпатии ПАПа к фрау Меркель как элемент этого заговора, реформы как факт коалиционных торгов, и реформу системы местного самоуправления. Последнюю некоторые расценивает едва ли не как Судный день для самостоятельного государства. Демагогия с элементами Апокалипсиса вообще свойственна неудачникам, зацикленным на собственном мировосприятии, на непогрешимости собственных моделей мироздания. Когда они оказываются несостоятельными или естественный ход событий ломает структуры и схемы, их апологеты поднимают шум, в котором трудно найти элемент логики. "Один из самых распространенных парадоксов, - пишет Ортега-и-Гассет, - заключается в том, что победой в битве победитель обязан своему противнику. Сила какого войска - понятие абстрактное. Она зависит от мощи противника, и одним из ее составляющих является слабость врага".
Хуже всего, что апеллируя к европейским принципам, люди, которых трудно заподозрить в злых умыслах для своей родины, не желают замечать очевидного: украинский президент до сих пор остается Гарантом Конституции. И этих полномочий никто у него не отнимал. Перечень президентских возможностей и средств для их реализации можно было продолжить. Но это тема отдельной публикации.
Другое дело, что ПАП не решается воспользоваться собственными средствами для того, чтобы остановить волну кризиса, провоцируемого едва ли не всеми из тех, кто должен его предотвращать. Неудивительно, - имея за плечами людей, истерически ищущих серых кошек в темной комнате, которые, может, и не желая того, оперируют аргументами из арсенала «пропало все», Порошенко по определению не может быть сильным президентом.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments