Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Прецедент Путіна

Originally posted by ihorhulyk at Прецедент Путіна
1
«Велика Двадцятка» дозволила Путіну приїхати насаміт G-20.
З повідомлень ЗМІ

Майже однозначно, – вони не вимагатимуть кари для диктатора. Вона свідчила б про крах плутократії, яку вибудовували і плекали покоління тих, кому таланило осідлати владу. Серед простого народу головний принцип цієї хитромудро укладеної системи стосунків, зв'язків, взаємозалежностей і рівноваг означений напрочуд просто: "Ворон воронові ока не виклює". Що ж до тих, хто послуговується цією практикою, щоразу гадаючи, що удосконалює її, то вони, первинно бажаючи заплутати шлях до з'ясування справжніх намірів і мотивів, ускладнили її настільки, що іноді, – як у випадку із Путіним, – вона заганяє своїх адептів у глухий кут.
Найцікавіше, – піддавшись одного разу на примхи однієї, хай навіть поважної потуги, прагнучи уволити інтереси одного, хай дуже впливового гравця, інші учасники "антипутінської змови" (читай – проукраїнської коаліції) тепер змушені брати на себе невластиву їм роль заручників. Заручник – завжди жертва, не важливо, хто його гнобитель: вбраний у пояс шахіда неголений юнак чи респектабельний політик у краватці. Коли ж мова про бундючних заручників, які поклали життя на формування свого лискучого іміджу, то це незвичне аплуа для них позначене рисами блазня.
У нобелівського лауреата Елі Візеля я вичитав доволі контраверсійне бачення процесу "п'ятихвилинок ненависті", які тривають ось уже добрий десяток літ. "Чоловік ненавидить свого ворога, бо він ненавидить власну ненависть. Він каже собі: це він, ворог, зробив з мене створіння, здатне ненавидіти; я ненавиджу його не тому, що він мій ворог, не тому, що він мене ненавидить, а тому, що він розпалює мою ненависть". Письменник уклав цей висновок у мізки людини, яка через мить має взялися на револьвер і виконати місію ката.
Тепер, коли образ Путіна-агресора і тирана викінчений, коли він змушений «закрити проект Новоросія», логічною розв'язкою мало б бути покарання, Гаага, міжнародний трибунал тощо. Але що значить покарати людину, колись наділену необмеженою владою і повноваженнями вирішувати долі тисяч собі схожих? Це значить створити прецедент, за яким небезкарними у майбутньому ризикують стати ті, хто нині владарює над світом. Це значить власними руками зруйнувати неписаний імунітет для владоможців, незалежно де, у якій країні вони правлять.
Недаремно серед перших, хто квапливо висловив сумнів у доцільності ізоляції ВВХ, є британські політики. Саме їхня країна, – батьківщина прецедентного права, – дає яскраві зразки застосування цього принципу. Усі раптом заговорили про європейські цінності, тихо замовчуючи те, що вони неадекватні для російських обставин. Та все ж і перед лондонськими "денді", і перед австралійським урядом, і перед лідерами "гостинної" G-20 з усією категоричністю постає вибір: або визнати, що для них важливішою є опінія «миротворців», або поступитися багатолітнім принципом кругової поруки у системі плутократії.
Як не дивно, прецедент Путіна проектується і на українські реалії. Після необачних заяв на Майдані, емоційних погроз у бік кримінальної публіки, яка упродовж десятка років користала з національного багатства, як могла, ми не побачили жодної щонайменш серйозної і систематичної нагінки на всенародно визнаних злочинців. Нам досі втирають про верховенство права, забувши про існування законів прямої дії. Ми змушені пасивно спостерігати за поверненням на політичний олімп осіб, які, за прогнозами, мали б сидіти за гратами. Ми бачимо, як самовпевнено повертаються одіозні постаті минулого, як без тіні страху і сумління вони освоюються у владних кабінетах. Вони залишаться непокараними, як і Путін.
Тоді у нас залишається вибір – покарати тих, хто марно розпалював у наших мізках ненависть, хто будив у нашій свідомості привид ката.
Ігор Гулик. Ілюстрація: anekdot.ru
Прецедент Путина
«Большая Двадцатка» позволила Путину приехать насамит G-20.
Из сообщений СМИ

Почти однозначно, - они не будут требовать казни для диктатора. Она свидетельствовала бы о крахе плутократии, которую выстраивали и лелеяли поколения тех, кому везло властвовать. Среди простого народа главный принцип этой хитроумно выстроенной системы отношений, связей, взаимозависимостей и равновесий звучит на удивление просто: "Ворон ворону глаза не выклюет". Что же касается тех, кто пользуется этой практикой, каждый раз думая, что совершенствует ее, то они, первично желая усложнить путь к выяснению истинных намерений и мотивов, запутали его настолько, что иногда - как в случае с Путиным, - он ​​загоняет своих адептов в тупик.
Самое интересное, - поддавшись однажды прихоти одной, пусть даже очень солидной силы, стремясь удовлетворить интересы одного, пусть очень влиятельного игрока, другие участники "антипутинского заговора" (читай - проукраинской коалиции) теперь вынуждены брать на себя несвойственную им роль заложников. Заложник - всегда жертва, не важно, кто его гонитель: одетый в пояс шахида небритый юноша или респектабельный политик в галстуке. Когда же речь о напыщенных заложниках, отдавших жизнь за формирование своего блестящего имиджа, то это необычное аплуа для них обозначено чертами шута.
В нобелевского лауреата Эли Визеля я вычитал довольно разноплановое видение процесса "пятиминуток ненависти", которые продолжаются вот уже добрый десяток лет. "Мужчина ненавидит своего врага, потому что он ненавидит собственную ненависть. Он говорит себе: это он, враг, сделал из меня создание, способное ненавидеть, я ненавижу его не потому, что он мой враг, не потому, что он меня ненавидит, а потому, что он разжигает мою ненависть". Писатель заключил этот вывод в голову человека, который через мгновение должен взять револьвер и выполнить миссию палача.
Теперь, когда образ Путина-агрессора и тирана законченный, когда он вынужден «закрыть проект Новороссия», логической развязкой должно быть наказание, Гаага, международный трибунал etc. Но что значит наказать человека, наделенного неограниченной властью и полномочиями решать судьбы тысяч себе подобных? Это значит создать прецедент, по которому осужденными в будущем рискуют стать те, кто сейчас властвует над миром. Это значит собственными руками разрушить неписаный иммунитет власть предержащих, независимо где, в какой стране они правят.
Недаром среди первых, кто торопливо выразил сомнение в целесообразности изоляции ВВХ, являются британские политики. Именно их страна, - родина прецедентного права, - дает яркие образцы применения этого принципа. Все вдруг заговорили о европейских ценностях, тихо умалчивая то, что они неадекватны для российских обстоятельств. И все же и перед лондонскими "денди", и перед австралийским правительством, и перед лидерами "гостеприимной" G-20 со всей категоричностью стоит выбор: или признать, что для них важнее общественный имидж «миротворцев», или уступить многолетним принципу круговой поруки в системе плутократии.
Как ни странно, прецедент Путина проецируется и на украинские реалии. После опрометчивых заявлений на Майдане, эмоциональных угроз в сторону уголовной публики, на протяжении десятка лет пользовавшейся национальными богатствами на свое усмотрение, мы не увидели ни одного как минимум серьезного и систематического расследования против всенародно признанных преступников. Нам до сих пор втирают о верховенстве права, забыв о существовании законов прямого действия. Мы вынуждены пассивно наблюдать за возвращением на политический олимп лиц, которые, по вчерашним прогнозам, должны сидеть за решеткой. Мы видим, как самоуверенно возвращаются одиозные фигуры прошлого, как без страха и совести они осваиваются во властных кабинетах. Они останутся безнаказанными, как и Путин.
Тогда у нас остается выбор - наказать тех, кто напрасно разжигал в наших мозгах ненависть, кто будил в нашем сознании призрак палача.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments