Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Тіні забутих проектів

Originally posted by ihorhulyk at Тіні забутих проектів
metro5
Ніхто не боронить нашим політикам розважатися атракційними фантазіями. Йдеться лише про к.к.д їхньої уяви, і про пустку, яка осідає у мізках пересічних громадян після чергових гучних провалів і фактичної безкарності обіцяльників. На своє виправдання у них завжди є чимало аргументів, але, якщо цих фантазерів припирають до стіни, вони послуговуються дуже зручним прийомом, який знаходимо у автора „Людської комедії” Бальзака: „Ми маємо свій касаційний суд – це майбутнє”. Іншими словами, історія нас виправдає, але чи дізнаються учасники „процесу” про її вердикт – то як випаде кожному.
Напередодні чергових виборів українське поспільство знову розважається разом зі своїми провідниками. З огляду на несподіванку і певну умовність цьогорічного електорального акту останні не надто переймаються тим, що подати для перегодованого політикою виборця. Старий товар у новій обгортці, – це все, їжте і не вдавіться. Я не кажу про нафталінні речі мовної політики чи визначення стратегічного курсу. Маю на увазі цілком прості речі, які в цивілізованому світі розглядають за першочергові, без яких не можливо уявити собі державу.
Суспільство знову буде залучене до затяжної і галасливої дискусії про скасування/нескасування депутатської недоторканності на тлі люстрації. Але, даруйте, в демократичному устрої нової України не сумнівається ніхто, отже, формат, обраний 1991 року, природно передбачає цілковиту і безвиїмокову рівність усіх перед законом. Дотримуймось елементарних стандартів демократії, – і не треба пережовувати банал, не треба тиражувати його, розмазувати біл-бордами чи газетними шпальтами. Я переконаний, що після цього шоу-мильних бульбашок, навіть якщо рішення про скасування депутатського імунітету буде ухвалено, його обставлять таким парканом недомовок, гримас і натяків на об’єктивні обставини, що крізь нього не продереться жоден сумлінний прокурор, а тим паче громадський правдолюбець. Тим паче, в очікуванні так званої люстрації, про яку - мова окрема.
Колись батько української Конституції Михайло Сирота казав, що ліквідація недоторканності цілковито зруйнує український парламентаризм. Тут можна не остерігатися, - він уже зруйнований дощенту. Якщо ми декларуємо, що демократія передбачає рівність громадян у виборі і рівне право бути обраними, то спробуймо запитати себе, чи може „безпартійна галушка” стати фігурантом поважного списку, не маючи для цього ні зв’язків, ні, зрештою, зайвих мільйонів?
А чи не дивною виглядає рвучкість, з якою найвпливовіші учасники виборчої лотереї заповзялися віртуально руйнувати місцеві адміністрації? Реанімація давнього совєтського проекту виконкомів з одночасним запровадженням „контролерів” на кшталт префектур лише позірно скидається на „життя по-новому”. Конфлікт інтересів, а відтак – перетягування канату повноважень неуникні, оскільки знову ж таки все залежатиме від того, яка сила опанує більшістю в центральних органах влади, і як її програми узгоджуватимуться з інтересами того чи іншого регіону. Зрештою, чи не були ми свідками схожої війни у часи всевладдя представників Президента, запроваджених у 90-х?
Ігор Гулик. Ілюстрація: kolyaka.livejournal.com
Тени забытых проектов
Никто не запрещает нашим политикам развлекаться неслыханными фантазиями. Речь идет лишь о к.п.д их воображения, и о пустоте, оседающей в головах простых граждан после очередных громких провалов и фактической безнаказанности обещальников. В свое оправдание у них всегда есть много аргументов, но, если этих фантазеров припирают к стене, они пользуются очень удобным приемом, который находим у автора «Человеческой комедии» Бальзака: "Мы имеем свой ​​кассационный суд - это будущее". Иными словами, история нас оправдает, но узнают ли участники "процесса" о ее вердикте - это уже как повезет отдельно каждому.
Накануне очередных выборов украинское общество снова развлекается вместе со своими лидерами. Учитывая неожиданность и определенную условность нынешнего электорального акта последние не слишком озабочены тем, что подать для перекормленного политикой избирателя. Старый товар в новой обертке, - это все, ешьте и не подавитесь. Я не говорю о нафталинных вещах языковой политики или определения стратегического курса. Имею в виду вполне простые вещи, которые в цивилизованном мире рассматривают как первоочередные, без которых невозможно представить себе государство.
Общество вновь привлекут к затяжной и шумной дискуссии об отмене/неотмене депутатской неприкосновенности на фоне люстрации. Но, извините, в демократическом устройстве новой Украине не сомневается никто, следовательно, формат, избранный в 1991 году, естественно предполагает полное и безисключительное равенство всех перед законом. Уважаем элементарные стандарты демократии, - и не надо пережевывать банале не надо тиражировать его, размазывать на билбордах или газетных страницах. Я убежден, что после этих шоу-мыльных пузырей, даже если решение об отмене депутатского иммунитета будет принято, его обставят таким забором недомолвок, гримас и намеков на объективные обстоятельства, через него не продереться ни один добросовестный прокурор, а тем более общественный правдолюбец. Тем более, - в ожидании так называемой люстрации, о коей - отдельный разговор.
Когда-то отец украинской Конституции Михаил Сирота говорил, что ликвидация неприкосновенности полностью разрушит украинский парламентаризм. Здесь можно не бояться, - он уже разрушен до основания. Если мы декларируем, что демократия предполагает равенство граждан в выборе и равное право быть избранными, то попробуем спросить себя, может ли "беспартийная галушка" стать фигурантом почтенного списка, не имея для этого ни связей, ни, впрочем, лишних миллионов?
А не странной ли выглядит рьяность, с которой влиятельные участники избирательной лотереи взялись виртуально разрушать местные администрации? Реанимация древнего советского проекта исполкомов с одновременным введением "контролеров" вроде префектур только внешне похожа на "жизнь по-новому". Конфликт интересов, а следовательно - перетягивание каната полномочий неизбежны, поскольку опять же все будет зависеть от того, какая сила овладеет большинством в центральных органах власти, и как ее программы будут согласовываться с интересами того или иного региона. Впрочем, мы уже были свидетелями похожей войны во времена всевластия представителей Президента, введенных в 90-х.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments