Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Манірність непотрібних

Originally posted by ihorhulyk at Манірність непотрібних
1
Притаманною рисою осіб, які у певний момент ускочили до потяга політики, є неперевершене вміння розповідати про свою незамінність і доконечну потрібність. Саме це дозволяє „обраним” утримуватися на плаву, просуватися сходинками кар’єрних висот, а також пояснювати найганебніші прорахунки. Ще б пак, – не помиляється той, хто нічого не робить.
Тих, хто добровільно зрезигнував із „хлібних” посад можна перелічити на пальцях однієї руки. І не тільки в Україні, – бо чиновники, як правило, не мають власних переконань, їх світобачення, здебільшого, викривлене призмою бачення патрона, кон’юнктури та власного банківського конто. Та коли вони опиняються поза межами зони впливовості, коли їх викидають, використавши, мов шляхтич рукавичку, екс-бюрократи стають витончено манірними. Приклад, – цілий легіон потенційних „пенсіонерів”, які ще в закапелках душ леліють надію на те, що колись стануть знову потрібними.
Але „воскреснути можуть лише мертві, живим важче”, любив казати Єжи Лєц, і словесна полова з уст «вчорашніх» – то лише мантри самозаспокоєння, не більше.
Юлія Тимошенко, якої не чути-не видно останнім часом, навіть не спромоглася публічно привітати українців з Днем Незалежності (пост на офіційному сайті «Батьківщини» не беремо до уваги). Як, до слова, Путін, що чи не єдиний зі світових політиків відмовився від кілької слів на адресу Петра Порошенка з нагоди свята. З ВВХ – все зрозуміло, із ЮВТ є питання. Миттєвість реакції – теж показник політичної культури, і, якщо вже за великим рахунком, то у цьому сенсі найкреативнішою особою вітчизняної „еліти” донедавна була саме учорашня «харківська бранка». Тепер обставини чи якісь інші міркування перетворили її на таку ж сіру манірну особу, переконану у тому, що без її присутності завалиться світ, вибухне апокаліпсис і ріки повернуть свій плин...
Але так не буває. Є інші „незамінимі”, які наразі тішаться своїм статусом і легковажно вважають себе повелителями всесвіту. Що більше, вони переконані, що всі довкола мислять так, які і вони, що їхня місія – унікальна. Однак насправді виявляється, що це – самообман і олжа. Знову ж до Лєца: „Визнання того, що світ чудовий, найбільше чекають від мене ті, хто
робить його для мене нестерпним”.
Нестерпність буття – категорія відносна. Нею також оперують манірні невдахи, правда, на приземленішеному, побутовому рівні. Для них цілий світ є агресивним середовищем, а нефарт – вислідом активної та безперервної діяльності усіх довкола. Зазвичай, першим подразником для таких „непотрібних” є держава. Від неї вони очікують Христових чуд, не вдаривши при цьому палець об палець, аби нинішній „монстр” набув цивілізованої подоби. Але, зрозуміло, держава – не абстракція, а люди, обрані, до слова, не ким іншим, а тими, хто нарікають на байдужість та свавілля.
Ігор Гулик. Ілюстрація: denis-strebkov.livejournal.com
Манерность ненужных
Характерной чертой лиц, в определенный момент вскочивших в поезд политики, является непревзойденное умение рассказывать о своей незаменимости и окончательной нужности. Именно это позволяет "избранным" удерживаться на плаву, продвигаться по ступенькам карьерных высот, а также объяснять позорные просчеты. Еще бы, - не ошибается тот, кто ничего не делает.
Тех, кто добровольно ушел с "хлебных" должностей, можно пересчитать по пальцам одной руки. И не только в Украине, - потому что чиновники, как правило, не имеют собственных убеждений, их мировоззрение, в основном, искажено призмой видения патрона, конъюнктуры и собственного банковского конто. Но когда они оказываются за пределами зоны влияния, когда их выбрасывают, использовав, как шляхтич перчатку, экс-бюрократы становятся изящно чопорными. Пример, - целый легион потенциальных "пенсионеров", которые еще в глубине душ лелеют надежду на то, что когда-то станут снова нужными.
Но "воскреснуть могут только мертвые, живым труднее", говаривал Ежи Лец, и словесные плевела из уст «вчерашних» - это только мантры самоуспокоения, не более.
Юлия Тимошенко, которой не слышно-не видно в последнее время, даже не смогла публично поздравить украинцев с Днем Независимости (пост на официальном сайте «Батькивщины» не в счет). Как, к слову, и Путин, едва ли не единственный из мировых политиков, кто отказался от нескольких слов в адрес Петра Порошенко по случаю праздника. С ВВХ - все понятно, с ЮВТ есть вопросы. Мгновенность реакции - тоже показатель политической культуры, и, если уж по большому счету, то в этом смысле самым креативным лицом отечественной "элиты" до недавнего времени была именно вчерашняя «харьковская пленница». Теперь обстоятельства или какие-то другие соображения превратили ее в такую ​​же серую чопорную персону, убежденную в том, что без ее присутствия рухнет мир, начнется апокалипсис и реки повернут свое течение...
Но так не бывает. Есть другие "незаменимые", которые сейчас радуются своим статусом и легкомысленно считают себя повелителями вселенной. Более того, они убеждены, что все вокруг мыслят так же, как и они, что их миссия - уникальная. Однако на деле оказывается, что это - самообман и ложь. Опять же к Лецу: "Признание того, что мир прекрасный, больше всего ждут от меня те, кто делает его для меня невыносимым".
Несносность бытия - категория относительная. Ею также оперируют чопорные неудачники, правда, на более приземленном, бытовом уровне. Для них весь мир является агрессивной средой, а нефарт - последствием активной и непрерывной деятельности всех вокруг. Обычно первым раздражителем для таких "ненужных" является государство. От него они ожидают Христовых чудес, не ударив при этом палец о палец, чтобы нынешний "монстр" обрел цивилизованные черты. Но, разумеется, государство - не абстракция, а люди, избранные, к слову, не кем иным, а теми, кто жалуются на равнодушие и произвол.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments