Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Наришкін хоче «по-малєнькому»

Originally posted by ihorhulyk at Наришкін хоче «по-малєнькому»
1
Дурдом «Веселка». Голова Держдуми Росії Сєргєй Наришкін запропонував писати абревіатури США та ЄС з маленької літери. Поважний муж вирішив дещо підкорегувати російську граматику, - у принципі, - не тільки російську, - у відповідь на санкції, запроваджені світовою спільнотою щодо Москви як джерела агресії на Схід України та загарбника Криму.
Після позавчорашнього засідання Ради Безпеки ООН, де ця поважна організація категорично відмовила Кремлю у його «гуманітарних планах», Наришкіну доведеться запроваджувати нові корективи у свій правопис. А якщо глянути на перелік країн, які вже зголосилися обмежувати будь-які контакти з російським бізнесом, політиками і таке інше, то, мабуть, у держбюджеті РФ варто передбачити кошти на виправлення атласів, мап, інших документів, у яких теж писати власні назви переважної більшості держав з маленької…
Орвелл відпочиває. У його романі-утопії не знайшлося місця для таких фантастичних ідей. У всякому разі «міністерство правди» не продукувало інструкцій з приводу того, щоб аж так принизити Голдстейна чи Євразію. Великий провидець не спромігся на аж такий креативний підхід, хоча добре усвідомлював, що «в Європі комунізм виник, щоб знищити капіталізм, та вже через кілька років переродився в знаряддя російської зовнішньої політики».
…Комунізм, з’ясовується, залишився таким знаряддям РФ і досі, хоча декоративно ми маємо справу вже не з совєтською Росією. Ігорь Чубайс, тамтешній філософ, однак переконує, що насправді такий висновок про природу російської влади є некоректним. «Путін? Яке відношення він має до Росії? Режим, у якому ми нині живемо, — продовження СРСР в погіршеному, збідненому варіанті. Тут немає високої мети целей, немає міфу про комунизм, але влада залишається у руках самопризачуваних чиновників, які, як і раніше, залишаються поза контролем суспільства і обслуговують себе, а не країну. Порівняння Путіна з Гітлером теж некоректне: за Гітлера зле було євреям, циганам, але німецьке населення Німеччини почувалося, мов сир у маслі. За Путіна зле саме Росії і росіянам, країна згасає у нас на очах».
Попри все, саме Німеччина, а ще Франція з її «Містралями» можуть претендувати на роль винятків із «наришкінських правил». Хоча на Радбезі вони теж не стали на бік Росії. Але саме завдяки їхній лицемірній тактиці російська агресія в Україну не була зупинена вчасно. Я вже писав, що про наслідки політики, зокрема фрау Меркель, можна буде остаточно говорити пізніше, але вже нині можемо констатувати: угода з дияволом, перш за все, б’є бумерангом того, хто її укладав. Хоча, зрозуміло, що найбільше потерпає при цьому саме Україна.
Тепер про чубайсівський висновок про «згасання путінської Росії». Процес незворотній, і що найпарадоксальніше, - таким його зробив саме ВВХ з його «українською авантюрою». 15 мільярдів доларів, кинутих Януковичу для відмови від підписання Асоціації з ЄС, кремлівський карлик, звісно, відіб’є, продаючи застарілу зброю «вічно легітимному» для терору у Донбасі. Але міжнародні санкції і фактична ізоляція провокують економічний колапс. А креативність радників на кшталт Наришкіна, які власне, мабуть, і запропонували Путіну ідею насильницької федералізації України, спричинить структурний розвал самої РФ на окремі регіони. Сибірський та калінінградський марші, заплановані на 17 серпня, - лише перші дзвіночки.
Наришкіну хочеться «по-малєнькому»? Гадаю, йому слід готуватися до діареї…
Ігор Гулик. Ілюстрація: uapress.info
Нарышкин хочет «по-маленькому»
Дурдом «Радуга». Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин предложил писать аббревиатуры США и ЕС с маленькой буквы. Почтенный муж решил немного подкорректировать русскую грамматику, - в принципе, - не только русскую, - в ответ на санкции, введенные мировым сообществом в отношении Москвы как источника агрессии на Востоке Украины и захватчика Крыма.
После позавчерашнего заседания Совета Безопасности ООН, где эта уважаемая организация категорически отказала Кремлю в его «гуманитарных планах», Нарышкину придется вводить новые коррективы в свое ​​правописание. А если взглянуть на список стран, которые уже согласились ограничивать любые контакты с российским бизнесом, политиками и т.д., то, пожалуй, в госбюджете РФ следует предусмотреть средства на исправление атласов, карт, других документов, в которых тоже писать имена подавляющего большинстве государств с маленькой...
Оруэлл отдыхает. В его романе-утопии не нашлось места для таких фантастических идей. Во всяком случае "министерство правды" не производило инструкций по поводу того, чтобы так унизить Голдстейна или Евразию. Великий провидец не удосужился на т-а-акой креативный подход, хотя хорошо понимал, что «в Европе коммунизм возник, чтобы уничтожить капитализм, и уже через несколько лет выродился в орудие российской внешней политики».
...Коммунизм, выясняется, остался таким орудием РФ до сих пор, хотя декоративно мы имеем дело уже не с советской Россией. Игорь Чубайс, тамошний философ, однако убеждает, что на самом деле такой вывод о природе российской власти некорректен. "Путин? Какое отношение он имеет к России? Режим, в котором мы сейчас живем, — продолжение СССР в ухудшенном, обедненном варианте. Здесь нет высших целей, нет мифа про коммунизм, но власть остается в руках самоназначаемых чиновников, которые, как и раньше, остаются вне контроля общества и обслуживают себя, а не страну. Сравнение Путина с Гитлером тоже некорректно: при Гитлере плохо было евреям, цыганам, но немецкое население Германии как сыр в масле каталось. При Путине плохо именно России и россиянам, страна угасает у нас на глазах...".
Вопреки всему, именно Германия, а еще Франция с ее «Мистраль» могут претендовать на роль исключений из «нарышкинских правил». Хотя на Совбезе они не стали на сторону России. Но именно благодаря их лицемерной тактике российская агрессия в Украину не была остановлена ​​вовремя. Я уже писал, что о последствиях политики, в частности фрау Меркель, можно будет окончательно говорить позже, но уже сейчас можем констатировать: сделка с дьяволом, прежде всего, бьет бумерангом того, кто ее заключал. Хотя, понятно, что больше всего страдает при этом именно Украина.
Теперь об «угасании путинской России». Процесс необратим, и самое парадоксальное, - таким его сделал именно ВВХ с его «украинской авантюрой». 15 миллиардов долларов, брошенных Януковичу для отказа от подписания Ассоциации с ЕС, кремлевский карлик, конечно, отобьет, продавая устаревшее оружие «вечно легитимному» для террора в Донбассе. Но международные санкции и фактическая изоляция провоцируют экономический коллапс. А креативность советников вроде Нарышкина, которые собственно, пожалуй, и предложили Путину идею насильственной федерализации Украины, повлечет структурный развал самой РФ на отдельные регионы. Сибирский и калининградский марши, запланированные на 17 августа, - только первые звоночки.
Нарышкину хочется «по-маленькому»? Думаю, ему следует готовиться к диарее...
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments