Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

У кожного покоління свої монстри

Originally posted by ihorhulyk at У кожного покоління свої монстри
1
Усі не можуть втямити мотивів поведінки фрау Меркель у ситуації, що, видавалося б, не потребує контраверсійних тлумачень. Українці мають свої резони, порівнюючи канцлериху із сумнозвісним Ріббентропом, - ми діємо імпульсивно, емоційно, бо нам доводиться ледь не щодня вивішувати державні прапори із жалобними стрічками. Світ теж з подивом слухає заклики «неадекватної Ангели» «говорити з Путіним», особливо після трагедії з малайзійським «Боїнгом», збитим, м’яко кажучи, не без участі кремлівського карлика та його яструбиної камарильї.
Поза тим, мені до голови приходить певне розуміння того, чим керується чинний керівник ФРН. Можливо, ці думки комусь здадуться позбавленими рації, але, як на мене, вони, принаймні, мають бути висловленими.
Перед Меркель, - лідером найбільшої європейської потуги, - стоїть не тільки завдання втримати рейтинг національної економіки, а, отже, симпатії виборця – педантичного німецького бюргера, який болісно реагує на зміни, особливо коли вони стосуються його щоденного побуту і добробуту. Меркель цілком усвідомлює, що у цьому випадку вона цілком обійдеться і без ВВХ, без його газу, а якщо дуже того забажає, то змусить Газпром продавати його за ціною, яку визначать не у Москві, а в Берліні.
Ангела має інше над завдання – їй дуже хочеться позбавити власну націю задавненого комплексу вини за злочини нацизму. Причому, ця лінія простежується уже ледь не півтора десятиліття, змінюючи вектори, форми, моделюючи різні варіанти. Свого часу ціллю «переведення стрілок», у всякому випадку претендентами на роль «співучасників», були й українці. Пригадаймо неправедний суд над покійним Іваном Дем’янюком, юридична розв’язка якого ще чекає своїх правників навіть після смерті невинно оскарженого. Були й інші «цапи-відбувайли» - залежно від потреб моменту, тактичних завдань німецької політики на континенті – усташі, угорські колаборанти, румунські прихильники Антонеску. Але аргументи цього порядку завжди виявлялися заслабкими, коли мова заходила про масштаби злочинів саме німецького нацизму, бо всі чудово розуміли, що країни-сателіти Райху в Європі, точніше, їхні тодішні лідери, діяли не з переконань, а, радше, з примусу, з потреби рятувати становище своїх співвітчизників бодай якимось, - хай ганебним, - робом.
Тепер у німців з’явився шанс. І нова стратегія значно далекоглядніша і ефективніша, ніж попередні спроби. Гадаю, в аналітичних центрах, які консультують канцлера, визріла ідея виростити монстра, який би затьмарив у свідомості повоєнних поколінь образ Адольфа Алоїзовича. І ВВХ цілком надається на таку місію*. Його імперські амбіції, його прагнення будь-якою ціною вляпатися в історію – хай навіть ціною мільйонних жертв інородців і власних співгромадян, його світогляд, сформований не тільки тривалою службою в КГБ, але й нинішнім найближчим оточенням православних ортодоксів, - цілком до порівняння із «іміджевими характеристиками» біснуватого фюрера. Правда, один із коментаторів мого попереднього допису іронічно висловив віртуальну образу Гітлера: мовляв, перестаньте порівнювати мене (фюрера) із нудним жандармським лайном, нездатним навіть побудувати дороги:). Поза жартами, Станіслав Бєлковскій, до прикладу, пише, що "хробак сумнівів у його (Путіна - Авт.) душі живе вже давно, і він виправдовує свою політику тільки тим, що рятує Росію від розпаду. Позаяк зробити це може тільки він особисто, його приватна безпека перетворилася на національну ідею Росії: доки Путін живе – все добре, щойно з Путіним щось трапиться – Росія розвалиться негайно".
Так, Меркель, без сумніву ризикує теж потрапити у розстрільні списки майбутнього Нюрнберга. Але… Згадаймо уроки історії: ті, хто потурав гітлерівській експансії в Європі, хто освячував своїми підписами Мюнхенську змову, аншлюс Австрії, зрештою, окупацію Франції, - так от, ті ж персонажі відтак виявилися по той бік лави підсудних – як переможці. І тепер ми згадуємо Черчилля (до слова - свого часу одного із захисників Муссоліні) та Рузвельта лише за їхню непримиренність у боротьбі з нацизмом, і лише зрідка дорікаємо за довоєнну недалекоглядність…
Якщо план (наголошую, це лише моє припущення) фрау канцлер спрацює, якщо Путіна буде поконано, а Росія впаде, мов картковий будиночок, повірте мені, - кілька наступних поколінь асоціюватимуть абсолютне зло не з німцем Шікльгрубером, а з Владіміром Владіміровічєм Путіним. Точніше – з Владіміром Х…ом.
Ігор Гулик Ілюстрація: forum.ge
* "...Не випадково канцлер Німеччини Меркель (яка свою історію добре знає) сказала, що президент Росії живе в іншому світі. Вона не мала на увазі, що Путін збожеволів. Вона мала на увазі, що Путін оперує поняттями, давно віджилими - з XIX і першої половини ХХ століть, коли все мислили у форматі захоплення територій і об'єднання націй" Юрій Фельштінскій.
У каждого поколения свои монстры
Все не могут понять мотивов поведения фрау Меркель в ситуации, которая, казалось бы, не предусматривает контраверсионных толкований. Украинцы имеют свои резоны, сравнивая канцлериху с пресловутым Риббентропом, - мы действуем импульсивно, эмоционально, потому что нам приходится чуть ли не ежедневно вывешивать государственные флаги с траурными лентами. Мир тоже с удивлением слушает призывы «неадекватной Ангелы» «говорить с Путиным», особенно после трагедии с малазийским «Боингом», сбитым, мягко говоря, не без участия кремлевского карлика и его ястребиной камарильи.
Впрочем, мне в голову приходит определенное понимание того, чем руководствуется действующий руководитель ФРГ. Возможно, эти мысли кому-то покажутся лишенными смысла, но, по-моему, они, по крайней мере, должны быть высказанными.
Перед Меркель, - лидером крупнейшей европейской нации, - стоит не только задача удержать рейтинг национальной экономики, а, следовательно, симпатии избирателя - педантичного немецкого бюргера, болезненно реагирующего на перемены, особенно когда они касаются его ежедневного быта и благосостояния. Меркель вполне осознает, что в этом случае она вполне обойдется и без ВВХ, без его газа, а если очень того пожелает, то заставит Газпром продавать его по цене, которую определят не в Москве, а в Берлине.
Ангела имеет другую сверхзадачу - ей очень хочется избавить собственный народ давнего комплекса вины за преступления нацизма. Причем, эта линия прослеживается уже едва не полтора десятка лет, изменяя векторы, формы, моделируя различные варианты. В свое время целью «перевода стрелок», во всяком случае претендентами на роль «соучастников», были и украинцы. Вспомним неправедный суд над покойным Иваном Демьянюком, юридическая развязка которого еще ждет своих лоеров даже после смерти невинно обвиненного. Были и другие «козлы отпущения» - в зависимости от потребностей момента, тактических задач германской политики на континенте - усташи, венгерские коллаборационисты, румынские сторонники Антонеску. Но аргументы этого порядка всегда оказывались слабыми, когда речь заходила о масштабах преступлений именно немецкого нацизма. Потому что все прекрасно понимали, что страны-сателлиты Рейха в Европе, точнее, их тогдашние лидеры, действовали не из убеждений, а, скорее, по принуждению, из-за потребности спасать положение своих соотечественников хотя каким-то, - пусть позорным, - образом.
Теперь у немцев появился шанс. И новая стратегия значительно дальновиднее и эффективнее, чем предыдущие попытки. Думаю, в аналитических центрах, которые консультируют канцлера, созрела идея вырастить монстра, который бы затмил в сознании послевоенных поколений образ Адольфа Алоизовича. И ВВХ вполне подходит на такую ​​миссию. Его имперские амбиции, его стремление любым способом вляпаться в историю - пусть даже ценой миллионных жертв инородцев и собственных сограждан, его мировоззрение, сформированное не только длительной службой в КГБ, но и нынешним ближайшим окружением православных ортодоксов, - вполне сравнимо с «имиджевыми характеристиками» бесноватого фюрера. Правда, один из комментаторов моего предыдущего комментария иронически выразил виртуальную обиду Гитлера: мол, перестаньте сравнивать меня (фюрера) со скучным жандармским дерьмом, неспособным даже построить дороги:). Вне иронии, Станислав Белковский, к примеру пишет: "Червь сомнения в его (Путина - Авт.) душе живет уже давно, и он оправдывает свою политику единственно тем, что спасает Россию от распада. Поскольку сделать это может только он лично, его личная безопасность становится национальной идеей России: пока Путин жив – все хорошо, как только с Путиным что-то случится – Россия развалится тут же".
Да, Меркель, несомненно рискует тоже попасть в расстрельные списки будущего Нюрнберга. Но... Вспомним уроки истории: те, кто потакал гитлеровской экспансии в Европе, кто освящал своими подписями Мюнхенский сговор, аншлюс Австрии, в конце концов, оккупацию Франции, - так вот, те же персонажи затем оказались по другую сторону скамьи подсудимых - как победители. И теперь мы вспоминаем Черчилля (к слову, - в свое время одного из защитников Муссолини) и Рузвельта только за их непримиримость в борьбе с нацизмом, и лишь изредка упрекаем за довоенную недальновидность...
Если план (подчеркиваю, это только мое предположение) фрау канцлер сработает, если Путина будет усмирен и осужден, а Россия рухнет, как карточный домик, поверьте мне, - несколько следующих поколений будут ассоциировать абсолютное зло не с немцем Шикльгрубером, а с Владимиром Владимировичем Путиным. Точнее - с Владимиром Х...ом.
Игорь Гулык
* "Не случайно канцлер Германии Меркель (которая свою историю хорошо знает) сказала, что президент России живет в другом мире. Она не имела в виду, что Путин сошел с ума. Она имела в виду, что Путин оперирует понятиями, давно отжившими -- из XIX и первой половины ХХ веков, когда все мыслили в формате захвата территорий и объединения наций" Юрий Фельштинский.
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments