Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Про тестамент

Originally posted by ihorhulyk at Про тестамент
1

Якось Мироненко, – останній лідер українських комсомольців часів СРСР, висунув цікаву теорію про те, наприкінці 80-х років минулого століття у комуністичній партії було три течії – горбачовська, єльцинська течія і течія Лігачова. Тепер же ці три проекти дістали своє втілення в Україні, Росії і Білорусі. Україна є продовженням горбачовських експериментів і горбачовської перебудови.
Поза сумнівним ідеологічним наповненням, мусимо таки визнати рацію комсомольського ватажка. Тим паче, що нинішні владні кабінеті переповнені його колишніми соратниками. Чисто позірно: Україна й досі експериментує, як свого часу це робив Горбачов, і можна лише гадати, у що, власне, виллються ці, здебільшого, ексцентричні експерименти. Як на мене, експериментувати за російськими лекалами - справа безсенсова. "Якщо її (систему - Авт.) зламати, то вийде, що національна ідея росіян - нікчемність. Немає жодної іншої ідеї, яку б росіяни втілювали у життя більш послідовно. У всьому непослідовні, в нікчемності стійкі", - написав про співвітчизників в "Енциклопедії російської душі" Віктор Єрофєєв.
Гірше інше: попри бажання дотримувати демократичних норм і зберігати гарний вираз обличчя за поганої гри, наш істеблішмент рідко коли здає собі справу в тому, що точка неповернення до двох інших «проектів» (єльцинського та лігачовського) ще й досі бовваніє на видконолі. Носії таких ідеологем не тільки інкорпоровані у владу, вони, – що найпарадоксальніше, – прийняли правила гри, визначені демократичним суспільством. Тобто, для нинішніх комуністів не є чимось неприродним існування на кошти «проклятих буржуїв», та й, зрештою, їхніх вождів цілком влаштовує триб життя заможного класу.
Я міркую собі, що, за всього демократичного налаштування влади, не слід, мабуть, заплющувати очі очевидну антидержавність теорії і практики лівих радикалів. Я розумію, що і КПУ, і ПСПУ іноді стають у пригоді українським (навіть прозахідним) режимам, але, попри цю «корисність», вони містять доволі потужний елемент ризику для самостійності та соборності України.
Поведінка Симоненка та його підлеглих на Південному Сході і в Криму, – чи не найпромовистіший тому приклад. Учорашнє повідомлення про мілітарну знахідку на дачі комуніста Спиридона Кілінкарова у Стукаловій Балці - ще один вагомий доказ для судді, який, судячи з повідомлень, 24 липня розпочне розгляд позову Міністерства юстиції про заборону діяльності Комуністичної партії України. І, сподіваюся, "його честь" чудово розумітиме, що гра з вогнем перед кількамільйонною аудиторією рівнозначна спектаклю з мишами у кімнаті, сповненій змій.
Можна закликати «червоних» до відповідальності, можна завбачливо "зливати" Симоненка, як це намагаються зараз вчинити їхні парламентські колеги, але ефективність цих закликів видається нульовою. Чомусь ніхто з них, – нардепів-законотворців не зауважив однієї простої детальки – промови комуністів, їхня практика у неспокійних регіонах містять у собі банальний кримінал чистої води, визначений конкретними статтями з конкретними термінами відсидки.
Лояльність? Лібералізм? Та ні, – звичка. Звичка сприймати політиків як пустодзвонів. І діяти, до речі, схожим чином, – безвідповідально громадити слова, не міркуючи про наслідки. Тестамент Горбачова, Єльцина і Лігачова разом взятих…
Ігор Гулик Ілюстрація: veselahata.com

О тестаменте
Как-то Мироненко, - последний лидер украинских комсомольцев времен СССР, выдвинул интересную теорию о том, в конце 80-х годов прошлого века в коммунистической партии было три течения - горбачевское, ельцинское и течение Лигачева. Мол, теперь же эти три проекта получили свое воплощение в Украине, России и Беларуси. Украина является продолжением горбачевских экспериментов и горбачевской перестройки.
Вне сомнительного идеологического наполнения, я должен признать правоту комсомольского вожака. Тем более, что нынешние властные кабинеты переполнены его бывшими соратниками. Чисто внешне: Украина до сих пор экспериментирует, как в свое время это делал Горбачев, и можно только гадать, в что, собственно, выльются эти, в основном, эксцентричные эксперименты. Как по мне, экспериментровать согласно российским лекалам - дело плевое. "Если ее (систему - Авт.) сломать, то получится, что национальная идея русских - никчемность. Нет никакой другой идеи, которую русские не проводили в жизнь более последовательно. Во всем непоследовательны, в никчемности стойкие", - написал о соотечественниках в "Энциклопедии русской души" Виктор Ерофеев.
Хуже другое: несмотря на желание соблюдать демократические нормы и сохранять хорошее выражение лица при плохой игре, наш истеблишмент редко отдает себе отчет в том, что точка невозврата к двум другим «проектам» (ельцинскому и лигачевскому) до сих пор виднеет на горизонте. Носители таких идеологем не только инкорпорированы во власть, они, - что самое парадоксальное, - приняли правила игры, определенные демократическим обществом. То есть, для нынешних коммунистов не является чем-то неестественным существование на средства «проклятых буржуев», и, впрочем, их вождей вполне устраивает образ жизни зажиточного класса.
Я думаю себе, что, при всем демократическом шарме власти, не следует, видимо, закрывать глаза на очевидные антигосударственные теории и практики левых радикалов. Я понимаю, что и КПУ, и ПСПУ иногда приходились украинским (даже прозападным) режимам весьма кстати, но, несмотря на эту «полезность», они содержат достаточно мощный элемент риска для самостоятельности и соборности Украины.
Поведение Симоненко и его подчиненных на Юго-Востоке и в Крыму, - едва ли не самый красноречивый тому пример. Вчерашняя информация о милитарной находке на даче коммуниста Спиридона Килинкарова в Стукаловой Балке - еще одно серьезное доказательство для судьи, который, судя по анонсам, 24 июля начнет рассматривать иск Министерства юстиции о запрете деятельности Коммунистической партии Украины. И, надеюсь, "его честь" будет прекрасно понимать, что игра с огнем перед миллионной аудиторией равнозначна спектаклю с мышами в комнате, полной змей.
Можно призвать «красных» к ответственности, можно лихорадочно "сливать" Симоненко, как это пытаются сейчас сделать их парламентские коллеги, но эффективность этих призывов кажется нулевой. Почему-то никто из них, - нардепов-законодателей и не заметил одной простой детальки - речи коммунистов, их практика в неспокойных регионах содержат банальный криминал чистой воды, определенный конкретными статьями с вполне конкретными сроками отсидки.
Лояльность? Либерализм? Да нет, - привычка. Привычка воспринимать политиков как пустозвонов. И действовать, кстати, похожим образом, - безответственно множить слова, не соображая о последствиях. Тестамент Горбачева, Ельцина и Лигачева вместе взятых...
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments