Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Носій національної загрози

Originally posted by ihorhulyk at Носій національної загрози
1
Ілюстрація: pro-test.org.ua

Колись хтось з колег-журналістів влучно зауважив, що ми живемо у „державі-аварії”. Метафора, на перший погляд, банальна, оскільки навіть той, хто бодай трохи цікавиться Україною, вочевидь, розпочне перелік асоціацій з трагічних інцидентів. Але „держава-аварія” – то не тільки образ, це, по суті, убивча характеристика держави як інституції, що власне і є джерелом розмаїтих катаклізмів. Її аварійність бодай у тому, що вона не здатна на утилізацію власних продуктів розпаду; трагічно знакові особи, які за нормального стану речей, не тільки мали б назавжди забути про владні офіси, але й достоту спробувати принад укладеної ними ж системи покарань, й надалі обертаються адміністративними орбітами, тягнучи за собою, мов комети, шлейф скомпрометованих діячів дрібнішого штибу і негативну опінію серед загалу.
Отже, носієм національної загрози є українська еліта, якщо так можна назвати окремий, ізольований від громади клан владців і тих, хто обслуговує їхні інтереси. Причому, клан монолітний, скутий спільним інтересом, спільним минулим і, як би йому хотілося сподіватися, спільним майбутнім. Поділи, які пропонуються наївним інформаційним споживачам, умовні, бо на рівні підсвідомості продуцентів таких вісток вони лише гра настрою, хвилевого зиску, не більше.
Як би не сприймалися критики Порошенка, але вони таки має рацію, коли нещадно дають віртуальні ляпаси владі за її надмірну лояльність до найодіозніших постатей старого режиму. Порошенко обрав собі доволі сумнівну риторику, його захисні редути вибудувані на власних уявленнях про єдність нації. Насправді ж ґарантові розходиться на єдності еліт, такій собі змові між ними заради свого ж спокою і, не виключено, заради дублікації президентського статусу.
Артикуляція єдності, яка через свою систематичність набула рис ідеї-фікс, є, однак, однією з найповажніших пасток. Вона передбачає неперебірливість у виборі тимчасових союзників, урахування думки супротивників, а головне, – заспокоєння реваншизму тих, у кого владу забрали. На цій межі розмивається моральність добрих намірів, позаяк „перед тими, хто ненавидить змій, не варто розігрувати спектакль зі зміями”. Спосіб апеляції до патріотичного інстинкту осіб, які не ідентифікують себе з Україною, є безглуздим. Мова навіть не про ідентифікацію на генному, підсвідомому рівні, мова про триб життя „еліти”, якій Україна чужа навіть у побуті, оскільки її статки – на закордонних рахунках, її діти навчаються у престижних ґарвардах і оксфордах, її медики – у Швейцарії та Німеччині. Переможці, зазвичай, переймають риси переможених, і випадок з АТО, – лише підтвердження цього постулату. Аргументи щодо небажаності запровадження воєнного стану на Сході настільки слабкі, наскільки сильним є небажання нардепів йти на вибори. Це - прозорий натяк на рацію Фройда.
Успішний олігарх ПОП може прорахувати ймовірні загрози національним інтересам, але його арифметичний підхід завжди надає перевагу зискам предметним. Таким чином, вчинки державця набувають рис майже нерозв’язної силогічної формули, у висліді якої – „люди – так, але...”.
В оцьому „але...” приховані справжні національні загрози, оскільки замість трьох крапок зацікавлені діячі, – не тільки з оточення президента, їх чимало й серед його опонентів, – починають вписувати власні трактування і власні альтернативи.
На жаль, саме чужі інтерпретації, здебільшого, втілюються у реальні вчинки. Реакція ґаранта у таких випадках – запізніла, бажання „нагнути” ситуацію і людей у потрібне русло породжує лише загострення і галас на весь світ. Мабуть, це більше страхає тамтешніх товстосумів, аніж небажання влади дати раду собі у власному домі, на свій розсуд, і, до речі, на власну відповідальність.
Ігор Гулик
Носитель национальной угрозы
Когда-то кто-то из коллег-журналистов метко заметил, что мы живем в "государстве-аварии". Метафора, на первый взгляд, банальная, поскольку даже тот, кто хоть немного интересуется Украиной, очевидно, начнет перечень ассоциаций из трагических инцидентов. Но "государство-авария" - не только образ, это, по сути, убийственная характеристика государства как института, что собственно и является источником разнообразных катаклизмов. Его аварийность хотя бы в том, что оно не способна на утилизацию продуктов собственного распада. Трагически знаковые лица, при нормальном положении вещей, не только должны навсегда забыть о властных офисах, но и точно попробовать прелестей изложенных ими же в системе наказаний. Но они и дальше обращаются административными орбитами, увлекая за собой, как кометы, шлейф скомпрометированных деятелей мелкого пошиба и негативное мнение общества.
Итак, носителем национальной угрозы является украинская элита, если так можно назвать отдельный, изолированный от общества клан власть имущих и тех, кто обслуживает их интересы. Причем, клан монолитный, скованный общим интересом, общим прошлым и, как бы ему хотелось надеяться, общим будущим. Размежевания, предлагаемые наивным информационным потребителям, условные, потому что на уровне подсознания продуцентов таких вестей они лишь игра настроения, сиюминутной выгоды, не более.
Как бы ни воспринимались критики Порошенко, но они же правы, когда беспощадно дают виртуальные пощечины власти за ее чрезмерную лояльность к одиозным фигурам прежнего режима. Порошенко выбрал себе довольно сомнительную риторику, его защитные редуты выстроены на собственных представлениях о единстве нации. На самом же деле гаранту важно единство элит, некий сговор между ними ради своего же спокойствия и, не исключено, ради дубликации президентского статуса.
Артикуляция единства, которая из-за своей систематичности приобрела черты идеи-фикс, является, однако, одной из самых изощренных ловушек. Она предусматривает неразборчивость в выборе временных союзников, учет мнения противников, а главное, - успокоение реваншизма тех, у кого власть отняли. На этой границе размывается нравственность добрых намерений, поскольку "перед теми, кто ненавидит змей, не стоит разыгрывать спектакль со змеями". Способ апелляции к патриотическому инстинкту лиц, не идентифицируюющих себя с Украиной, является бессмысленным. Речь даже не об идентификации на генетическом, подсознательном уровне, речь об образе жизни "элиты", которой Украина чужая даже в быту, поскольку ее состояния - на зарубежных счетах, ее дети учатся в престижных гарвардах и оксфордах, ее медики - в Швейцарии и Германии. Победители, как правило, перенимают черты побежденных, и случай с АТО, - лишь подтверждение этого постулата. Аргументы о нежелательности введения военного положения на Востоке настолько слабы, насколько сильно нежелание нардепов идти на выборы. Это - прозрачный намек на рацию Фрейда.
Успешный олигарх ПОП может просчитать возможные угрозы национальным интересам, но его арифметический подход всегда предпочитает выгоду предметную. Таким образом, поступки гаранта приобретают черты почти неразрешимой силлогической формулы, в выводах которой - "люди - да, но ...".
В вот этом "но..." скрытые настоящие национальные угрозы, поскольку вместо трех точек заинтересованнеы деятели, - не только из окружения президента, их немало и среди его оппонентов, - начинают вписывать свои трактовки и собственные альтернативы.
К сожалению, именно чужие интерпретации в основном воплощаются в реальные поступки. Реакция гаранта в таких случаях - запоздалая, желание "нагнуть" ситуацию и людей в нужное русло порождает лишь обострение и вопли на весь мир. Пожалуй, это больше страшит тамошних толстосумов, чем нежелание власти разобраться в собственном доме, по своему усмотрению, и, кстати, под собственную ответственность.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments