Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Реінкарнація ідей

Originally posted by ihorhulyk at Реінкарнація ідей
1
Ілюстрація: 0352.ua

Чим ближче до виборів, тим частіше ми стаємо свідками повернення до життя, здавалося б, забутих речей, які за допомогою політтехнологів наповнюють новим змістом, забувши про старозавітну приповідку про міхи та вино. Хтось робить це у намаганні набути іміджу доброго надійного консерватора, які подобаються частині електорату тим, що гарантують життя без революцій та катаклізмів; хтось має цілком інші резони, тихо втішаючи себе думкою, що випробуване і результативне один раз, завершиться схожим результатом і тепер. Зиск матимуть і вічні реформатори, – вони показуватимуть пальцем на своїх „архаїчних опонентів”, обзиваючи їх нехорошими словами „колишні”, „сноби” і таке інше. Зрештою, „невісткою” залишиться виборець, чий хрестик чи галочка у виборчому бюлетні слугуватиме відтак критерієм легітимності одних і об’єктом злоби та кпинів інших. Перші, звісно, стануть переможцями, другі – подоланими, а, отже, опозиціонерами.
Передвиборчий ринок ідей не зазнав докорінної трансформації і цього разу. Мабуть, навіть не через те, що продуценти партійних креативів брали невиправдано високі гонорари за своє інтелектуальне лінивство. Реінкарнація ідей – не від доброго чи злого життя, а від того. що воно не змінилося, що гасла, які на Майдані видавалися легкими і такими, що надаються до реалізації без особливих зусиль, виявилися непосильними або, радше, популістськими, нереальними, заради гарних слів.
Стовідсотково людей переймає ідея соціальної несправедливості, то чому б Тимошенко не витягнути із партійних закамарків старий слоган, що за „справедливість треба боротися”. Так само, як і 2004-го, 2006-го, бандитів слід садити у тюрми. То скажіть, що змінилося під українським небом? Чи банал, який лине з телеекранів, кричить з біл-бордів, не є прописними істинами, приватизованими на потребу моменту галасливими перекупками від політики? Їхній товар – звичний, знайомий на смак, а, отже, легкотравний, без наслідків для здоров’я і загального самопочуття.
Либонь, тому нові обличчя, нові ідеї сприймаються насторожено, їм одразу ж клеять тавро „технологічних”, як це було, до прикладу, з пріснопам’ятними „озимими”. Спроба розворушити самовдоволений мурашник, з цілком визначеними для кожного ролями та обов’язками, зазнала фіаско. На випаленому, витоптаному політичному полі можуть проростати лише ті, хто „встав раніше”.
Оксана Забужко подала, як на мене, цілковито зрозумілу, але чомусь незасвоєну українством ідею, яка не потребує коментарів і технологічних інтерпретацій. Вона заслуговує на те, щоб стати провідним мотто політичної сили, яка серйозно ставиться до країни та її громадян: „Спершу йде розуміння того, що треба самому відповідати за своє життя... Потім усвідомлення того, що ті, нагорі, – лише найняті тобою працівники. Такі ж, як сантехнік, електрик чи газівник... За рівнем культури вони не відрізняються від пересічних сантехніків, хоча в останніх, до речі, вистачає здорового глузду, ремонтуючи унітаз, не називати себе елітою”.
То, може, для покращення життя вже сьогодні, спочатку полагодьмо унітаз?
Ігор Гулик
Реинкарнация идей
Чем ближе к выборам, тем чаще мы становимся свидетелями возвращения к жизни, казалось бы , забытых вещей, которые с помощью политтехнологов наполняют новым содержанием, забыв о ветхозаветную присказку о мехах и вине. Кто-то делает это в попытке приобрести имидж хорошего надежного консерватора, которые нравятся части электората тем, что гарантируют жизнь без революций и катаклизмов; кто-то пользуется совершенно другими резонами, тихо утешая себя мыслью, что испытанное и результативное единожды, завершится похожим результатом и теперь. Выгоду извлекут и вечные реформаторы, - они будут показывать пальцем на своих "архаических оппонентов", обзывая их нехорошими словами "бывшие", "снобы" и все такое. В конце концов, "невесткой" останется избиратель, чей крестик или галочка в избирательном бюллетене служить следовательно критерием легитимности одних и объектом злобы и насмешек для других. Первые, конечно, станут победителями, вторые - поверженными, а, следовательно, оппозиционерами.
Предвыборный рынок идей не испытал коренной трансформации. Пожалуй, даже не из-за того, что продуценты партийных креативов получали неоправданно высокие гонорары за свою интеллектуальную лень. Реинкарнация идей - не от хорошей или злой жизни, а от того, что она не изменилась, что лозунги, которые на Майдане выглядели легкими и не представляющими труда для реализации, оказались непосильными или, скорее, популистскими, нереальными, брошенными в толпу ради красивых слов.
Людей тревожит идея социальной несправедливости, то почему бы Тимошенко не вытащить из партийных загашников старый слоган о том, что "за справедливость нужно бороться". Так же, как и в 2004-м, 2006-м, бандитов следует сажать в тюрьмы. Скажите, что изменилось под украинским небом? Или Разве банал, льющийся с телеэкранов, кричащий с билбордов, не является прописными истинами, приватизированными на потребность момента шумными торговками от политики? Их товар - привычный, знакомый на вкус, а, следовательно, удобоваримый, без последствий для здоровья и общего самочувствия.
Вероятно, поэтому новые лица, новые идеи воспринимаются настороженно, им сразу же ставят клеймо "технологических", как это было и раньше, к примеру, с приснопамятного "​​озимыми". Попытка расшевелить самодовольный муравейник, с вполне определенными для каждого ролями и обязанностями, потерпела фиаско. На выжженном, вытоптанном политическом поле могут прорастать только те, кто "встал раньше".
Оксана Забужко озвучила, как по мне, совершенно понятную, но почему-то неусвоенную украинцами идею, не требующую комментариев и технологических интерпретаций. Она заслуживает того, чтобы стать ведущим мотто политической силы, которая серьезно относится к стране и ее гражданам: "Сначала идет понимание того, что нужно самому отвечать за свою жизнь... Потом осознание того, что там, наверху, - лишь нанятые тобой работники. Такие же, как сантехник, электрик или газовщик... По уровню культуры они не отличаются от простых сантехников, хотя в последних, кстати, хватает здравого смысла, чиня унитаз, не называть себя элитой".
Так, может, для улучшения жизни уже сегодня, сначала починим унитаз?
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments