Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Жертви пустослів'я

Originally posted by ihorhulyk at Жертви пустослів'я
media-piar
Ілюстрація: arhsvoboda.ru

Мабуть, зайве нагадувати, що будь-яку справу можна успішно поховати у зливі слів. І публіка охоче реагує на конкретні гасла, які передбачають відмову від пусто-порожньої балаканини, заклики братися до справи негайно. Тільки чомусь формули на кшталт "Не словом, а ділом" потребують особливих домовленостей, укладання концепцій, скликання "круглих столів" і такого іншого. Здавалося б, суспільні проблеми вже давно минули етап апробації, пріоритети визначено ще на зорі незалежності, інтелекту довкола – ніде яблуку упасти, досвід сусідів, – далеких і близьких, – передбачає відмову від потреби вигадування ровера… І закони, – найвищого ґатунку, – ухвалено, розв'язано руки усім гілкам влади...
А потребу гри в бісер не усунуто, "язикаті Хвеськи" не стали клієнтами служб зайнятості. Навпаки, ритори ціняться високо, особливо тих, хто з фантазією, хто здатен до імпровізації і вміє зробити з чорного біле, не відвівши при цьому очей.
Живемо в умовах перманентних інформаційних війн, – внутрішніх і зовнішніх. Та найзапекліші, мабуть, все-таки громадянські, позаяк опоненти надто довго вивчали один одного, аби вдаватися до позиційних сутичок. Ледь не родинні зв'язки між представниками іноді діаметрально протилежних поглядів і середовищ, спільна пам'ять і спільні джерела існування уможливлюють застосування найчорнішого компромату і найцинічніших прийомів. Оскаржені часто навіть не додають собі труду, аби спростовувати очевидні нісенітниці, натомість громадять купу інших, ще несусвітніших, ще фантастичніших. Давні постулати, на яких досі базувалася юриспруденція ("Руська правда", закони Хамураппі чи Вавилонський Талмуд), відкинуто і зневажено. Де б ви бачили, щоб фраза "ніколи такого не було" ("Бава Меція") сприймалася зараз як "повне заперечення відповідачем вимог до нього"? Натомість надто часто спрацьовує бозна ким сформульований принцип "сам дурень".
Пікантності ситуації додає абсолютне толерування суперників у позаробочий, так би мовити, час. Мусимо зрозуміти, що речник, який щойно виливав на опонента відра бруду, не обов'язково ненавидить його усіма фібрами душі. Вони можуть через годинку зібратися вдвох у затишній кнайпі, і потягуючи пиво, розповідати одне одному сімейні історії чи обговорювати вислід вчорашнього футбольного матчу. А завтра знову повернутися до виконання обов'язків – проголошувати анафему душевному співрозмовникові, написану спічрайтером за ніч. Боротьба принципів та ідеологій – для легковірної публіки, засіб здобуття харизми і голосів виборців.
Я це до того, що такі спецоперації ідеологічної, ба навіть психологічної війни, розраховані аж ніяк не на об'єкт позірного нападу, а радше на публіку, втомлену сонцем і спрагою швидких та реальних змін. Слова, кинуті на вітер, зависають у порожнечі, не знаходячи відображення ні у судових позовах до кривдників, ні в доповненнях до партійних стратегічних ліній. Все на місцях: народ смакує чергову "качку", політики влаштовують свої справи. Ну й що, коли надто екзальтовані особи з табору переможців також увірують у те, чому не варто йняти віри? Це на ліпше. Американець Лазерсфельд, спец у цій справі, вчить, що "для початку слід промити мізки десятьом відсоткам населення, яких вважають елітою, а відтак ця еліта сама зазомбує решту".
Відгонить чимось знайомим? Далебі, – ледь не всі сучасні фахівці піар-справи вчаться на творах "батька Йозефа", замінивши найодіозніші вислови стильними евфемізмами.
Ігор Гулик
Жертвы пустословия
Наверное, излишне напоминать, что любое дело можно успешно похоронить в потоке слов. И публика охотно реагирует на конкретные лозунги, которые предусматривают отказ от пустой болтовни, на призывы взяться за дело немедленно. Только почему-то формулы вроде "Не словом, а делом" требуют особых договоренностей, формулировку концепций, организации "круглых столов" и прочего. Казалось бы , общественные проблемы уже давно прошли этап апробации, приоритеты определены еще на заре независимости, интеллекта вокруг - негде яблоку упасть, опыт соседей, - далеких и близких, - позволяет отказааться от потребности изобретения велика... И законы, - высшего порядка, - принято, развязаны руки всем ветвям власти...
А потребность игры в бисер не устранена, "языкастые Хвеськи" не стали клиентами служб занятости. Напротив, риторы ценятся высоко, особенно те, кто с фантазией, кто способен к импровизации и умеет сделать из черного белое, не опуская при этом глаза.
Живем в условиях перманентных информационных войн, - внутренних и внешних. И ожесточеннее, пожалуй, все-таки гражданские, поскольку оппоненты слишком долго изучали друг друга, чтобы прибегать к позиционным столкновениям. Едва ли не родственные связи между представителями иногда диаметрально противоположных взглядов и кругов, общая память и общие источники существования делают возможным применение самого черного компромата и циничных приемов. Обиженные часто даже не утруждают себя опровержением очевидных глупостей, вместо того, - выбрасывают кучу других, еще нелепее, еще фантастичнее. Древние постулаты, на которых до сих пор базировалась юриспруденция ("Руська правда", законы Хаммурапи или Вавилонский Талмуд), отвергнуты и попраны. Где бы вы видели, чтобы фраза "никогда такого не было" ("Бава Меце") воспринималась сейчас как "полное отрицание ответчиком требований к нему"? Зато слишком часто срабатывает неизвестно кем сформулированный принцип "сам дурак".
Пикантности ситуации добавляет абсолютная терпимость соперников во внерабочее, так сказать, время. Мы должны понимать, что оратор, только что изливающий на оппонента ведра грязи, не обязательно ненавидит его всеми фибрами души. Они могут через часик собраться вдвоем в уютной кнайпе, и потягивая пиво, рассказывать друг другу семейные истории или обсуждать исход вчерашнего футбольного матча. А завтра снова вернуться к исполнению обязанностей - провозглашать анафемы душевному собеседнику, написанные спичрайтерами за ночь. Борьба принципов и идеологий - для легковерной публики, всего лишь средство получения харизмы и голосов избирателей.
Я это к тому, что такие спецоперации идеологической и даже психологической войны рассчитаны отнюдь не на объект мнимого нападения, а скорее на публику, уставшую от жажды быстрых и реальных изменений. Слова, брошенные на ветер, зависают в пустоте, не находя отражения ни в судебных исках к обидчикам, ни в дополнениях к партийным стратегических линиям. Все на местах: народ смакует очередную "утку", политики устраивают свои дела. Ну и что, когда слишком экзальтированные лица из лагеря победителей также уверуют в то, чему не стоит верить? Это к лучшему. Американец Лазерсфельд, спец в этом деле, учит, что "для начала следует промыть мозги десяти процентам населения, которые считаются элитой, а затем эта элита сама зазомбирует остальных" .
Попахивает чем-то знакомым? Право, - едва ли не все современные специалисты пиар-дела учатся на произведениях "отца Йозефа", заменив одиозные высказывания стильными эвфемизмами.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments