Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

На грані катастрофи?

Originally posted by ihorhulyk at На грані катастрофи?
1
Ілюстрація: cliparto.es

Оговтавшись від зловісних прогнозів фінансових геніїв і ошустів, економістів та політтехнологів, пересічний українець починає тверезо розмірковувати над тим, що ж насправді відбувається. Декому ситуація до болю нагадує злиденне лихоліття середини 90-х років, дехто всерйоз починає готуватися до апокаліпсису. Але, найреальніше, принаймні, на мою думку, це потреба трактувати нинішні негаразди значно ширше і масштабніше, ніж катастрофу одного чи кількох монстрів-олігархів, яка спричинила ефект доміно.
Йдеться, мабуть, про застарілість схем і моделей, якими досі сяк-так успішно послуговувалися і у стосунках між людьми, і в міжгосподарських взаєминах. Йдеться про те, що ми не зможемо просуватися далі, грунтуючись на антагонізмах і тотальній недовірі. Бо що таке криза? Це, у першу чергу, всюдисущий фантом недовіри – клієнта до банку і навпаки, виборця до політика, еліти до загалу.
Даючи можливість сумнівного заробітку на високих, з першого погляду, відсотках, банкір вже мислить про кредит, на якому зможе заробити більше. Позичаючи прохачу кошти на хату чи автівку, фінансист не може стовідсотково бути упевненим у вчасному поверненні несвоїх „кровних”.
Це – лише вершина айсберга, його ж підводна основа – стосунки поміж нас, особистісні неприязнь і недовіра, нещирість і лицемірство. "Поїдьте до старого центру Кам’янця-Подільського, - закликає британська письменниця-українка Анна Шевченко, - у ту міні-модель України, де cобор має мінарет мечеті, де є Вірменська й Татарська вулиці, Руська й Польська брами… І все це на краю, просто над прірвою. Бідне моє українське перехрестя, збідніле, розграбоване, як ти знайдеш музичну гармонію миру і вмілого, мудрого диригента?!"
Не хочу виступати у ролі мораліста, оскільки й вона, ця роль, успішно дискредитована нинішніми „гуру”, що осідлали владу. Хочу лише сказати, що коли хтось із філософів й намагається пояснити нинішні події кризою мотивацій, то, як мені видається, й мотиваційна прірва походить з того ж джерела: наші мотивації будуються на недовірі й бажанні „кинути” партнерів, необгрунтовано вивищитися, втілити не надто адекватні амбіції.
Навіть усвідомивши поверхову загрозу економічної катастрофи, наші вітчизняні авторитети від влади не можуть відмовитися від звичних практик спілкування. Навпаки, вони складають вину один на одного, аби тільки потішитися ефемерною перспективою перемоги, збудованої на чужих кістках. Оце – криза політики. Знову приходить на думку Єжи Лєц: „А, може, стіни Єрихону впали просто тому, що у місті надто дмухали у фанфари?”.
Тож маємо чудову нагоду стати іншими, спробувати розпочати з чистого аркуша. Скрута не змушує нікого вибачатися за вчорашні гріхи і неправду, вона ставить на перший план майбутнє, саму проблему того майбутнього: чи буде воно взагалі? "Ваше духовне пробудження вже почалося. Це пробудження має давнє глибоке коріння у космічному духовному героїзмі, воно притаманне людям, які жили на територии України з давніх часів, - зауважує Дзюнсей Терасава. - У жодному підручнику історії не сказано про це. Але сама суть Будди виходить зі схожого космічного духовного героїзму. І те ж правильно щодо Ісуса Христа, вчення про Дао, вчення Зороастра. Веди и Упанішади, Біблія – всі вони виходять з цього космічного духовного героїзму. Тому, ви – це майбутнє, ви – це весь світ".
Отож, почнімо з себе, зі своєї постави до сусіда, співробітника, бізнес-партнера. Про владу забудьмо: якщо вона зауважить метаморфози серед виборців, то інстинкт самозбереження змусить змінитися її теж.
Ігор Гулик
На грани катастрофы?
Оправившись от зловещих прогнозов финансовых гениев и проходимцев, экономистов и политтехнологов, простой украинец начинает трезво размышлять над тем, что же происходит. Некоторым ситуация до боли напоминает нищенскую и тяжелую середину 90-х годов, некоторые всерьез начинает готовиться к апокалипсису. Но, реальнее, по крайней мере, по моему, становится потребность трактовать нынешние проблемы значительно шире и масштабнее, чем катастрофу одного или нескольких монстров-олигархов, которая вызвала эффект домино.
Речь идет, видимо, об устарелости схем и моделей, которыми до сих пор кое-как успешно пользовались и в отношениях между людьми, и в межхозяйственных отношениях. Речь идет о том, что мы не сможем продвигаться дальше, основываясь на антагонизмах и тотальном недоверии. Ведь что такое кризис? Это, в первую очередь, вездесущий фантом недоверия - клиента к банку и наоборот, избирателя к политику, элиты к общественности.
Давая возможность сомнительного заработка на высоких, с первого взгляда, процентах, банкир уже мыслит о кредите, на котором сможет заработать больше. Занимая просителю средства на дом или машину, финансист не может полностью быть уверенным в своевременном возврате не своих "кровных".
Это - лишь вершина айсберга, его же подводная основа - отношения между нами, личностные неприязнь и недоверие, неискренность и лицемерие. "Езжайте в старый центр Каменца-Подольского, - приглашает британская писательница-украинка Анна Шевченко, - в эту мини-модель Украины, где в cоборе стоит минарет мечети, где есть Армянская и Татарская улицы, Руськие й Польские врата… И все это на краю, просто над пропастью. Бедный мой украинский перекресток, обнишавший, разграбленный, как ты найдешь музыкальную гармонию мира и умелого, мудрого диригента?!"
Не хочу выступать в роли моралиста, поскольку и она, эта роль, успешно дискредитирована нынешними "гуру", оседлавшими власть. Хочу только сказать, что если кто-то из философов и пытается объяснить нынешние события кризисом мотиваций, то, как мне кажется, и мотивационная пропасть происходит из того же источника: наши мотивации строятся на недоверии и желании "кинуть" партнеров, необоснованно возвыситься, воплотить не слишком адекватные амбиции.
Даже осознав поверхностную угрозу экономической катастрофы, наши отечественные авторитеты от власти не могут отказаться от привычных практик общения. Напротив, они перебрасывают вину друг на друга, чтобы только порадоваться эфемерной перспективой победы, построенной на чужих костях. Это - кризис политики. Опять приходит на ум Ежи Лец: "А, может, стены Иерихона пали просто потому, что в городе слишком сильно дули в фанфары?".
А кроме того, есть замечательная возможность стать другими, попробовать начать с чистого листа. Трудности не заставляет никого извиняться за вчерашние грехи и ложь, она ставит на первый план будущее, саму проблему того будущего: будет ли оно вообще? "Ваше духовное пробуждение уже началось, - говорит Дзюнсей Терасава. - Это пробуждение имеет древние глубокие корни в космическом духовном героизме, присущем людям, которые жили на территории Украины с древних времен.
Ни в одном учебнике истории не говорится об этом. Но сама суть Будды проистекает из подобного космического духовного героизма. И то же самое верно в отношении Иисуса Христа, учения о Дао, учения Зороастра. Веды и Упанишады, Библия – все они проистекают из этого космического духовного героизма. Поэтому, вы – это будущее, вы – это весь мир".
Поэтому начнем с себя, со своего отношения к соседу, сотруднику, партнеру. О власти забудем: если она заметит метаморфозы среди избирателей, то инстинкт самосохранения заставит измениться и ее.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments