Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

«Ви шукатимете мене…»

Originally posted by ihorhulyk at «Ви шукатимете мене…»
grinevich_1
Ілюстрація: zbruc.eu

У неділю мільйони християн забудуть про скорботу Страсних днів, аби вітати одне одного із Великим Днем Воскресіння Христового. Утім промовляючи «Христос Воскрес!», мусимо знати, що тим стверджуємо і власне воскресіння, бо наші душі, – перш за все, храм і святилище.
«Ви шукатимете мене…», – промовив Ісус апостолам під час Таємної Вечері, даючи їм Заповідь любові (Ів., 13. 33). Для сучасної людини пошук Спасителя часто замикається на молитві і щонедільних відвідинах церкви. Кажучи по правді, він набуває рис атрибуту, бо «так чинять інші», бо легше, звичайно, здійснити усталені ритуали і вважати виконаним свій християнський обов’язок.
Поза тим, пошук Христа – це направду пошук самого себе у цьому світі, прагнення до вищого й досконалішого, щоденний вибір поміж багатьма варіантами реалізації тих чи інших планів. Якщо бажаєте, – то індивідуальна хресна дорога кожного, яка завершується по-різному: для кого муками сумління за непевний крок, для кого – воскресінням і… знову вибором.
Насправді пошук світла істини (згадаймо: «Я – Світло світу») для нас, нинішніх, попри всю архаїку сюжетів Нового Заповіту, є дуже актуальним. Міркую, що від успіху/невдачі цих проб залежатиме те, яким стане нинішній світ: відкритим для всіх чи замкненим у колах безконечного протистояння і ворожнечі. Тут вже не йдеться про звичні для людської цивілізації конфлікти матеріальних інтересів, тут мова про дещо суттєвіше: про цінності – справжні та фальшиві. Нам випало жити в інформаційному, віртуальному просторі, і саме він дає ґрунт для створення тих чи інших стереотипів, для маніпуляцій і обману, для промивання мізків… Разом з тим, він, цей нематеріальний простір, відкриває небачені можливості для комунікації людей, об’єднаних високими ідеалами свободи, справедливості та добра. А, отже, для спільних пошуків виходу, для помноження особистісних досвідів, для практичного їх застосування на користь гуманістичних ідей. Це – реальне втілення Заповіді любові, бо „де є двоє, там я серед них”, „ubi caritas et amor, Deus ibi est” („Там, де є любов і доброта, там присутній Бог”).
Тож коли у неділю, найсвітлішого свята, з усіх-усюд лунатиме „Христос Воскрес!”, я хотів би, щоб і моє привітання долучилося до цього величного хору. Хай разом зі Спасителем воскресне кожна душа, хай сповниться світлом надії, віри і любові. Хай Великий День триває для нас завжди, бо, воскресаючи, ми готові до нових викликів земного життя. До нової дороги…
Зичу читачам «Газети» погідних днів, добра, достатку, розуміння ближніх і далеких. Хай не гіркне ваш смак до життя, хай весна додасть наснаги до пошуків істини, хай кожна мить утішає вас своєю неповторністю.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ігор Гулик
«Вы будете искать меня...»
Завтра миллионы христиан забудут о скорби Страстных дней, чтобы приветствовать друг друга с Великим Днем Воскресения Христова. Впрочем, говоря «Христос Воскресе!», мы должны знать, что тем утверждаем и собственное воскресение, потому что наши души, - прежде всего, храм и святилище.
«Вы будете искать меня...», - сказал Иисус апостолам во время Тайной Вечери, давая им Заповедь любви (Ив., 13. 33). Для современного человека поиск Спасителя часто замыкается на молитве и еженедельных посещениях церкви. Говоря по правде, он приобретает черты атрибута, потому что «так поступают другие», ибо легче, конечно, осуществить устоявшиеся ритуалы и считать выполненным свой ​​христианский долг.
Кроме того, поиск Христа - это действительно поиск самого себя в этом мире, стремление к высшему и совершенному, ежедневный выбор между многими вариантами реализации тех или иных планов. Если хотите, - это индивидуальный крестный путь каждого, который завершается по-разному: для кого-то муками совести за неверный шаг, для кого-то - воскресением и... снова выбором.
На самом деле поиск света истины (вспомним: «Я - Свет мира») для нас, нынешних, при всей архаике сюжетов Нового Завета, является очень актуальным. Думаю, что от успеха/неудачи этих проб будет зависеть то, каким станет нынешний мир: открытым для всех или замкнутым в круге бесконечного противостояния и вражды. Здесь уже не идет речь о привычных для человеческой цивилизации конфликтах материальных интересов, речь - об ощень существенном: о ценностях - настоящих и фальшивых. Нам выпало жить в информационном, виртуальном пространстве, и именно оно дает почву для создания тех или иных стереотипов, для манипуляций и обмана, для промывания мозгов... Вместе с тем, оно, это нематериальное пространство, открывает невиданные возможности для коммуникации людей, объединенных высокими идеалами свободы, справедливости и добра. А, следовательно, для совместных поисков выхода, для умножения личных опытов, для практического их применения на пользу гуманистических идей. Это - реальное воплощение Заповеди любви, ибо "где есть двое, там я среди них", "ubi caritas et amor, Deus ibi est" ("Там​​, где есть любовь и доброта, там присутствует Бог").
Поэтому когда в воскресенье, в светлый праздник, отовсюду будет звучать "Христос Воскресе!", я хотел бы, чтобы и мое приветствие присоединилось к этому величественному хору. Пусть вместе со Спасителем воскреснет каждая душа, пусть наполнится светом надежды, веры и любви. Пусть Великий День длится для нас всегда, потому что, воскресая, мы готовы к новым вызовам земной жизни. К новой дороге...
Желаю моим читателям погожих дней, добра, достатка, понимания ближних и дальних. Пусть не станет горьким ваш вкус жизни, пусть весна придаст сил для поисков истины, пусть каждый миг утешает вас своей неповторимостью.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments