Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Іржа гендлярства

Originally posted by ihorhulyk at Іржа гендлярства
1
Ілюстрація: mk.ru
Людина, якій не страшно жити у наш час,
просто потерпає від браку уяви
Вільям Берроуз

Колись відомий персонаж української політики Євген Червоненко заявив, що головною ідеологією його тодішньої партії («Нашої України») є «психологія гендлярів». Після такої оцінки знано, що сталося з НУ, а всі партії, збудовані за схожим принципом, мали б саморозпуститися. Принаймні, їхні провідники мали б зробити це першими. Бо усі вони – лише публічні інструменти «меценатів», без яких жоден партійний проект в Україні не проіснував би навіть до найближчих виборів.
Я не знаю виходу з глухого кута, у якому опинилася наша державність унаслідок гендлярського підходу до абсолютно усіх справ. Я не переконаний, що навіть народ – яко джерело влади, гідний високої місії суверена.
Ось приклад. Власник садиби на Полтавщині, біля оселі якого трапилася з'ява нерукотворного лику Матері Божої, прикишенькував усі пожертви численних прочан і виклав на інтернет-аукціон лот «Маєток із деревом, на якому явилася Марія» за 400 тис. у.о.
Запитую себе і вас, шановні: чи може людина з такими моральними засадами стати учасником державотворчого процесу? Запитую, і одразу ж ловлю себе на думці, що, у принципі, цей хлоп зі села, власне, скопіював стиль поведінки владоможців, – від сільського голови до київського урядника. Маючи перед своїми ясними очима приклади успішності ошустів, брехунів, злодіїв, хапуг, вимагачів, він просто-таки переконаний, що чинити схоже, – лише собі на користь.
Коли Тарас Прохасько пише про Майдан як "тотальну неділю", день, коли всі відчувають себе кращими, зрештою, такими, якими мали б бути завжди, то не забуває і про гірку правду: "Наше суспільство перебуває у парадоксальному стані, коли співіснують дві парадигми, два погляди на світ. З одного боку – тотальна зневага до іншого. З іншого – поняття про те, що люди мають керуватися людськими цінностями. Віра у потребу цінностей уже є. Зневага ще нікуди не відійшла".
Я далекий від думки, що десь у світі є ідеальний народ, кожен представник якого може бути еталоном шляхетності, чеснот і взагалі, – «правильності». Але мені здається, що питома вага негідників має регулюватися, зокрема, небайжужістю громадян, яким все ж розходиться на тому, серед кого живуть. А ще мені здається, що здорова спільнота, перш ніж засновувати державу, має визначитися із вартостями, вищими за матеріальні статки.
Мені заперечать: мовляв, з цим у нас все добре, українці – серед найрелігійніших націй Європи. Та гріш ціна вірі, коли нею користають для збагачення і вивищення. Гріш ціна вірянам, які учора розганяли по селах вертепи, а нині офірують на храм вкрадені в народу гроші, спонукаючи священиків поминати їх при кожній службі…
Тому й вихід з пустелі, у яку потрапив вічно бездержавний, упосліджений чужинцями народ, отримавши шанс мати «свою хату» і «свою волю», вбачається проблематичним. Не тому, що маємо поганих провідників. А тому, що дозволяємо таким, як вони, взагалі правити нами. Мабуть, Шарль де Голь мав рацію, коли заявив, що «політика – надто серйозна справа, аби нею займалися лише політики». Видається, навіть Майдан не переконав нас у простій правді цих слів. Натомість, чи не час самим громадянам зрозуміти одну просту річ, про яку висловився на "Критиці" останній міністр закордонних справ Німецької демократичної республіки Маркус Мекель: "Учасники протестів в Україні сьогодні мають взяти відповідальність на себе за формування політичної культури у країні на покоління вперед... Громадянське суспільство має вирішувати питання в европейський спосіб. Люди на вулиці мають думати про те, яку політичну культуру вони формують, і в такій культурі вулиця не може бути джерелом леґітимної влади".
Ігор Гулик
Ржавчина торгашества
Человек, которому не страшно жить в наше время,
просто страдает недостатком воображения
Уильям Берроуз

Когда-то известный персонаж украинской политики Евгений Червоненко заявил, что главной идеологией его тогдашней партии («Нашей Украины») является «психология торговцев». После такой оценки знаем, что произошло с НУ, а все партии, построенные походим образом, должны были бы самораспуститься. По крайней мере, их лидеры должны бы сделать это первыми. Потому как все они - лишь публичные инструменты «меценатов», без которых ни один партийный проект в Украине не просуществовал бы даже до ближайших выборов.
Я не знаю выхода из тупика, в котором оказалась наша государственность вследствие торгашеского подхода к абсолютно всему. Я не уверен, что даже народ - вроде бы источник власти, достоин высокой миссии суверена.
Вот пример. Владелец усадьбы на Полтавщине, возле дома которого случилась явление нерукотворного лика Богородицы, присвоил все пожертвования многочисленных паломников и выложил на интернет-аукцион лот «Поместье с деревом, на котором появилась Мария» за 400 тыс. у.е.
Спрашиваю себя и вас, уважаемые: может ли человек с такими моральными принципами стать участником процесса созидания? Спрашиваю, и сразу же ловлю себя на мысли, что, в принципе, этот мужик из села, собственно, скопировал стиль поведения власть имущих, - от сельского головы до киевского чиновника. Имея перед своими ясными глазами примеры успешности шулеров, лжецов, воров, хапуг, вымогателей, он просто-таки уверен, что делать такое, - только себе на пользу.
Когда Тарас Прохасько пишет о Майдане как о "тотальном воскресенье", дне, когда все чувствуют себя лучшими, впрочем, такими, какими должны быть всегда, то не забывает и горькую правду: "Наше общество пребывает в парадоксальном состоянии, когда соседствуют две парадигмы, два взгляда на мир. С одной стороны – тотальное пренебрежение другими. С другой – осознание того, что люди должны реководствоваться человеческимии ценностями. Вера в нужность ценностей уже есть. Пренебрежение еще никуда не делось".
Я далек от мысли, что где-то в мире есть идеальный народ, каждый представитель которого может быть эталоном благородства, добродетелей и вообще - «правильности». Но мне кажется, что удельный вес негодяев должен регулироваться, в частности, неравнодушностью граждан, которым все же важно, кто живет рядом. А еще мне кажется, что здоровое общество, прежде чем учреждать государство, должно определиться с ценностями, которіе выше, чем материальное благосостояние.
Мне возразят: мол, с этим у нас все хорошо, украинцы - среди самых верующих наций Европы. Но грош цена вере, когда ее используют для обогащения и возвышения. Грош цена верующим, которые еще вчера разгоняли по селам вертепы, а ныне жертвует на храм украденные у народа деньги, побуждая священников поминать их имена на каждой службе...
Поэтому и выход из пустыни, в которую попал вечно безгосударственный, униженный чужаками народ, получив шанс иметь «свою хату» и «свою волю», представляется проблематичным. Не потому, что у нас плохие лидеры. А потому, что именно мы позволяем таким, как они, вообще править нами. Наверное, Шарль де Голль был прав, когда заявил, что «политика - слишком серьезное дело, чтобы ею занимались только политики». Кажется, даже Майдан не убедил нас в простой правде этих слов. Впрочем, не время ли самим гражданам понять одну простую вещь, о которой высказался на "Критике" последний министр иностранных дел Германской демократической республики Маркус Мекель: "Участники протестов в Украине сегодня должны взять ответственность на себя за формирование политической культуры в стране на поколения вперед... Гражданское общество должно решать вопросы по-европейски. Люди на улице должны думать о том, какую политическую культуру они формируют, и в этой культуре улица не может быть источником легитимной власти".
Игорь Гулык
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments