Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Рашизм

Originally posted by ihorhulyk at Рашизм
a21ps6l1il03
Ілюстрація: doneckforum.com

Це ж банда. Я спостерігав за бандами, коли був у таборах,
у них простий принцип: голова банди працює на банду,
а банда - на нього. Якщо цей принцип порушується,
то вожака знаходять з перерізаним горлом.
Ніхто з його оточення не тішиться з цієї ситуації.
Вони на нього дуже злі.
Владімір Буковскій

Гадаю, врешті-решт слід назвати речі своїми іменами. Росією править фашистська кліка, і вживати щодо неї різні «помірковані» визначення на кшталт «автократія», «диктатура» - все одно, що називати людоїда homo sapiens.
Найстрашніше у цій ситуації те, що у руках купки фашизоїдних правителів ерефії – ядерна зброя, і людство направду постало перед гранню свого виживання. Уторгнення в Крим, плани експансії на всю Україну, і наразі словесна демонстрація зневаги до всього світу устами Чуркіна в ООН, - це пробний камінь задля апробації того, як планета зреагує на божевілля Москви.
Я лише можу подивляти, як попри увагу світових лідерів, спецслужб, аналітичних центрів досі пройшли пророчі слова Алєксандра Солженіцина, який написав, що "немає у цьому світі дрібнішої, сволочнішої и хамовитішої почвари, ніж кацап. Народжений у нацистській країні, вигодуваний на пропаганді нацизму, - цей покидьок ніколи не стане Людиною. У його країни немає друзів - або холуї, або вороги. Його країна здатна тільки погрожувати, принижувати і вбивати. І за збереження цього статусу за Рассєєю пересічний кацап готовий офірувати власним життям, життями своїх батьків і дітей, якістю життя власного народу. Воістину: кацапи - звірі. Люті, кровожерливі, але... смертні".
Тепер, перед фатальною прірвою, мусимо тверезо усвідомлювати, з ким маємо справу. І, перш за все, це стосується українців. Доля кинула нам пекельний жереб – упродовж сотень років ми межуємо з державою, що так чи інак практикує елементи фашизму. Тому мусимо усвідомити – до ймовірного окупанта не достукатися воланнями до совісті, з ним не можна вести будь-яких перемовин про перспективи (бо в його мізках перспектива одна – знищити всіх довкола, поживитися плодами чужої праці і піти далі), він не чує жодних аргументів, він чує лише себе, голос власного збоченого розуму. Російський націоналіст Алєксєй Широпаєв чітко окреслив символ віри такого режиму: «Сталін – це ім’я і лик Росії. Не голубина «Трійця» Рубльова, а портрет Сталіна, написаний брудом і кров’ю – ось її ікона».
Виходячи з цього, варто чітко затямити собі, що війна триватиме доти, доки у Кремлі сидітиме Путін або хтось із його злочинної банди. Війна не завершиться доти, доки міжнародна спільнота не проведе другого Нюрнберга, засудивши сталінізм (у його класичному і нинішньому – огламуреному, так би мовити, «осучасненому» вигляді) на рівні з нацизмом. Доки будь-яка спроба пропаганди, апології, ба навіть виправдання практики російського фашизму не каратиметься законом всюди, доки Росія (саме Росія) не відповість за все – за голодомори, геноциди, розв’язання Другої світової, афганської, чеченської і врешті-решт української воєн. "Коли усвідомлення масштабу проблеми прийде і зміна громадської думки щодо Росії викристалізується у консолідовану політичну волю об'єднаних націй, у Росії розпочнеться Армагеддон" (Владімір Пастухов).
Я вірю, - цей час наближається із фатальною для кремлівських карликів невідворотністю. Я переконаний, що запорукою їхнього краху є те, що вони цього разу мають справу саме з українцями. Сотні років вони були змушені балансувати на межі Дикого Поля, покладатися на чужинців, миритися з обставинами, вірити московським обіцянкам. За цей час, остаточно знекровлений, але живий, український народ визрів до монолітної нації. Нації, яка дивним чином переплавила у горнилі випробувань ментальність інших народів, серед них – і росіян, - які пишаються своїм українством і ладні віддати за нього життя.
Бо направду, акурат за Франком: «се остання війна, се до бою чоловіцтво зі звірством стає...».
Ігор Гулик
Рашизм
Это же банда. Я наблюдал за бандами, когда был в лагерях,
у них простой принцип: голова банды работает на банду,
а банда - на него. Если этот принцип нарушается,
то вожака находят с перерезанным горлом.
Никто из его окружения не радуется этой ситуации.
Они на него ужасно злы.
Владимир Буковский

В конце концов следует назвать вещи своими именами. Россией правит фашистская клика, и употреблять к ней различные «умеренные» определения вроде «автократия», «диктатура» - все равно, что называть людоеда homo sapiens .
Самое страшное в этой ситуации то, что в руках кучки фашизоидных правителей эрэфии - ядерное оружие, и человечество действительно оказалось на грани своего выживания. Вторжение в Крым, планы экспансии на всю Украину, и теперь словесная демонстрация пренебрежения ко всему миру устами Чуркина в ООН, - это пробный камень для апробации того, как планета отреагирует на безумие Москвы.
Я только могу удивляться, как мимо внимание мировых лидеров, спецслужб, аналитических центров прошли пророческие слова Александра Солженицына, который написал, что "нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные".
Теперь, перед роковой пропастью, все должны трезво осознавать, с кем имеем дело. И, прежде всего, это касается украинцев. Судьба бросила нам адский жребий - в течение сотен лет мы граничим с государством, так или иначе практикующим элементы фашизма. Поэтому должны осознать - к вероятному оккупанту не достучаться взыванием к совести, с ним нельзя вести каких-либо переговоров о перспективах (ибо в его мозгах перспектива одна - уничтожить всех вокруг, поживиться плодами чужого труда и пойти дальше), он не слышит никаких аргументов, он слышит только себя, голос собственного извращенного ума. Русский националист Алексей Широпаев четко определил символ веры такого режима: «Сталин - это имя и лик России. Не голубиная «Троица» Рублева, а портрет Сталина, написанный грязью и кровью - вот ее икона».
Исходя из этого, следует напрочь запомнить, что война будет продолжаться, пока в Кремле будет сидеть Путин или кто-то из его преступной банды. Война не закончится до тех пор, пока международное сообщество не проведет второго Нюрнберга, осудив сталинизм (в его классическом и нынешнем - огламуренном, так сказать, «осовремененном» виде) наравне с нацизмом. Пока любая попытка пропаганды, апологии, даже оправдания практики русского фашизма не будет преследоваться законом везде, пока Россия (именно Россия) не ответит за все - за голодоморы, геноциды, развязывание Второй мировой, афганской, чеченской и в конце концов украинской войн. "Когда осознание масштаба проблемы придет и перемена общественного мнения по отношению к России выкристаллизуется в консолидированную политическую волю объединенных наций, в России начнется Армагеддон" (Владимир Пастухов).
Я верю, - это время приближается с роковой для кремлевских карликов неотвратимостью. Я убежден, что залогом их краха является то, что они на этот раз имеют дело именно с украинцами. Сотни лет они были вынуждены балансировать на границе Дикого Поля, полагаться на чужаков, мириться с обстоятельствами, верить московским обещаниям. За это время, окончательно обескровленный, но живой, украинский народ созрел к монолитной нации. Нации, которая странным образом переплавила в горниле испытаний ментальность других народов, среди них - и русских, - которые гордятся своим украинством и готовы отдать за него жизнь.
Потому действительно, аккурат за Иваном Франко: «это последняя война, это к бою человечество со зверством встает...».
Игорь Гулык
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments