Адвокат Лещенко Андрей Викторович (andrew_pj) wrote in ua,
Адвокат Лещенко Андрей Викторович
andrew_pj
ua

Авторське право на фото

Щодня ми стикаємося з величезною кількістю фотографій, які дозволяють нам зафіксувати якийсь важливий момент в нашому житті або цікаву картинку. Різноманітність жанрів фото просто захоплює: це і портрет, і пейзаж, і натюрморт, і автопортрет, і деякі специфічні тільки фотографії жанри, такі як репортаж, панорамна фотографія тощо. Саме ж поняття «фотографія» має грецьке походження і складається з 2 слів, які її передають сутність - «світло» і «пишу», тобто малювання світлом, світлописання. Звичайно ж, сьогодні сучасні фотографії набагато відрізняються від історично першого знімка, відомого під назвою «Світло з вікна» , який був зроблений французом Жозефом Нісефор Ньєпс в 1826 році. З того часу істотно змінилося і правове регулювання фотографічних творів і авторських прав на фото.
Так виглядало перше фото, зроблене Жозефом Нісефор Ньєпс в 1829 році
Сьогодні ціла сфера бізнесу побудована на фіксації ідеалів краси, в процесі якої беруть участь велика кількість учасників: модельне агентство, модель, фотограф, декоратор, гример, перукар тощо. Однак, як регламентуються авторські права на фотографічні твори, як розподіляються майнові та немайнові права інтелектуальної власності при цьому ?
Поняття фотографії. Що ж таке «фотографія» і як визначити це поняття? На жаль, український законодавець не дає визначення фотографії. Однак поняття фотографії можна знайти в Глосарії термінів з авторського права та суміжних прав Всесвітньої організації інтелектуальної власності, де фотографічне зображення розуміється як зображення реальних об’єктів, яке отримується на поверхнях, чутливих до світла та інших випромінювань.
Група експертів Всесвітньої організації інтелектуальної власності при розробці «Принципів охорони фотографічних творів» вважає, що фотографіями слід вважати нерухомі зображення, які отримуються на поверхнях, чутливих до світлового та іншого випромінювання, незалежно від технічної природи процесу отримання зображень (хімічного, електронного чи іншого).
Перш за все, постає питання: чи всі фотографії підлягають правовій охороні як об'єкти авторського права, незалежно від призначення і змісту, або тільки ті, які являють цінність, або тільки ті, які зроблені професійним фотографом ? Чи є об'єктом авторського права фото, на якому зображені, наприклад, два об'єкти, які зроблені любителем і не мають жодної художньої цінності? Це питання є доволі дискусійним в цивілістиці, і з цього приводу існує декілька думок.
Леонід Тимофієнко вважає, що українське законодавство встановило суттєві обмеження відносно фотографій: не кожна фотографія є об’єктом авторського права, а тільки та, яка являє собою твір мистецтва. На його думку, згідно з українським законодавством фотографічний твір повинен відповідати наступним критеріям: 1) твір повинен бути результатом творчої праці; 2) твір повинен мати визначену форму втілення, тобто об’єктивну форму; 3) твір повинен бути оригінальним; 4)   твір повинен мати здатність до відтворення. [Леонід Тимофєєнко. Правова охорона фотографічних творів// Інтелектуальна власність. – 2002. - №6. -  с. 12-18].
Протилежна точка зору викладена у підручнику «Право інтелектуальної власності: Академ. Курс» під редакцією О.А. Підопригори, Святоцького О.Д., де визначається, що Закон України «Про авторське право і суміжні права» надання правової охорони творам фотографії не обумовлює ніякими застереженнями. Правовій охороні підлягають будь-які фотографії незалежно від жанру і призначення.
Я вважаю, слід визнати правильним останній тезис, оскільки відповідно до статті 433 Цивільного кодексу України ( далі - ЦК України ) об'єктами авторського права є твори, одним з яких є фотографічні твори . Також стаття 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до об'єктів авторського права відносить твори, виконані способами, які подібні до фотографії. При цьому ніяких обмежень щодо критеріїв правової охорони законодавством не встановлено, тобто правовій охороні підлягають усі фотографічні твори без винятку. Цей тезис підтверджується ч. 2 ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», за якою охороні підлягають всі твори, які є об'єктами авторського права, як опубліковані, так і неопубліковані, як закінчені, так і не закінчені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги та інші).
Слід зазначити, що в законодавстві України не визначено термін «фотографічний твір». При цьому можливе змоделювати ситуацію, за якої одна зі сторін у судовому процесі буде доводити, що спірне фото не є фотографічним твором, і взагалі не є твором. Як у такому випадку вчинити судді? Адже розуміння твору досить суб'єктивне: одна людина вважає просте фото твором, інший не бачить у ньому якоїсь культурної цінності. Тому виникає необхідність все-таки визначити в законі термін «фотографічний твір», щоб уникнути таких ситуацій.
Суб’єкти авторського права. Відповідно до статті 435 ЦК України первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Відповідно до статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автором є фізична особа, творчою працею якої створено твір. Важливо відзначити, що законодавство не визнає первинним суб'єктом авторського права юридична особа або держава, а також інших суб'єктів права. У праві інтелектуальної власності діє презумпція авторства, за якої за відсутністю доказів іншого автором твору є фізична особа, позначене звичайним способом як автор на оригіналі або зразку твору.
Нарівні з первинним суб'єктом авторського права ( автором) суб'єктами авторського права можуть бути інші фізичні або юридичні особи , які набули права на твір відповідно до договору або закону.
ЦК України визначає такі різновиди договорів, на підставі яких здійснюється правомочність щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, такими як ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності та інші договори щодо розпорядження майновими правами.
ЦК України встановлює вимогу щодо форми цих договорів , які повинні укладатися в письмовій формі. Однак законом можуть бути встановлені випадки, в яких допускається можливість укладення договору в усній формі. Так, відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України « Про авторське право і суміжні права» допускається можливість укладання в усній формі договору про використання (опублікування) твору в періодичних видавництвах (газетах, журналах).
Також твір може бути створене спільною працею кількох осіб, і в даному випадку ці особи є співавторами твору, незалежно від того, чи становить цей твір одне ціле або воно складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення. При цьому авторські права належать усім співавторам, тобто всім особам, які брали участь у створенні твору . Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Так, одним з видів співавторства є інтерв'ю, де співавторами є та особа, яка дала інтерв'ю, та особа, яка його взяла. При цьому опублікування запису інтерв'ю допускається виключно за згодою тієї особи, яка дала інтерв'ю .
Зміст авторського права. Законодавство України розмежовує особисті немайнові права автора та особисті майнові права автора.
Особливістю особистих немайнових авторських прав є те , що ці права не мають економічного змісту і зберігаються за автором навіть у разі передачі майнових прав на твір. Ці права не можуть бути передані іншим особам. Цивільний кодекс України містить виняток - випадки, встановлені законами. Закон України « Про авторське право і суміжні права» містить норму, відповідно до якої особисті немайнові права автора взагалі не можуть бути передані. Окремі правомочності можуть бути передані спадкоємцям після смерті автора. Так в даному випадку існує колізія між ЦК України та ЗУ «Про авторське право і суміжні права».
До особистих немайнових прав автора відповідно до ЦК України відносяться право на визнання людини автором твору, право перешкоджати будь-якому посяганню на права автора, які можуть заподіяти шкоду честі або репутації автора, право зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це практично можливо, забороняти використання свого імені у зв'язку з використанням твору, вибирати псевдонім у зв'язку з використанням твору, право на недоторканність твору .
На відміну від особистих немайнових прав майнові права інтелектуальної власності мають економічний зміст і можуть бути передані як у повному обсязі, так і в частині іншим особам. Також на відміну від особистих немайнових прав суб'єктами майнових прав визнаються інші, крім автора, фізичні або юридичні особи, які набули прав на твір відповідно до договору або закону.
Майновими права автора є право на використання твору, виключне право дозволяти використання твору, право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання , а також інші права , встановлені законом.
Таким чином, величезне значення для уникнення спорів та розв’язання суперечок при створенні фотографії має договір. Сьогодні ми проаналізували негативні наслідки, які настають у разі недотримання письмової форми договору при замовленні, однак, чи варто укладати договір при замовленні фото сесій, вирішувати виключно Вам!) Зразки можна замовити в адвоката один раз, або знайти в Інтернеті, що зможе захистити Ваші права від їх порушень в майбутньому. Однак ще римські правники говорили: «Pacta sunt servanda», що означає, що договір повинен бути дотриманим!)

Лещенко Андрій Вікторович, адвокат, партнер Юридичної фірми «Прайм Юрис»


Tags: Мнениеэксперта, Полезное, Фото, конспект, сам-себе-юрист
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 13 comments