Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Коли брехня робить з людей ідіотів

Originally posted by ihorhulyk at Коли брехня робить з людей ідіотів
1
Ілюстрація: veselahata.com
Дві учорашніх новини змусили мене згадати фразу польського історика Марціна Круля: «Якщо політик для здобуття влади готовий продати свою душу дияволу брехні, а ми не реагуємо на це, то це означає, що ми стаємо спільниками у брехні. А брехня робить з нас ідіотів».
Лише тепер, на четвертому році правління «Баті усєя Данбасса», українці можуть переконатися, кому вони вручили у руки кермо європейської держави. Надто ж, після критичних днів, - Майдану, - коли повадки владної команди почали вилізати, мов шило із мішків.
Звісно, ми й досі знали вибрички Каліснічєнкі, Табачніка та їже з ними. Але те, що вчилини учора двоє високо посадовців – перший заступник міністра культури Тимофій Кохан і віце-губернатор Луганської області Едуард Лозовський не вписується у жодні рамки.
Ні, таки має рацію соціальний філософ Олег Покальчук, пишучи в останніх своїх блогах про рух країни «навспак у середньовіччя». «Падаючи навспак, бачимо тільки тьмяний віночок зірочок євросоюзівського стягу. І дуже цьому раді. Це – більш ніж дивна ситуація, у якій достатньо пересічний цивілізаційний етап розвитку обожнюється. А неймовірної сили екзистенція Майдану, гідна нового «Міфу про Сізіфа» Альбера Камю, сприймається як фоновий шум і неполіткоректна перешкода на шляху до сміховинних «круглих столів».
Що міркував собі пан Кохан, погрожуючи Українській греко-католицькій церкві забороною діяльності за служби на Майдані? Чи знає цей чиновник взагалі історію УГКЦ і тих, хто десятиліттями у сталінсько-хрущовсько-брєжнєвському підпіллі довів незборимість своєї віри? Чи взагалі – адекватний цей чоловік, який розкидається схожими «анафемами», дратуючи не на жарт мільйони вірних УГКЦ не тільки в Україні, але й у всьому світі?
Я розумію, влада хотіла б мати кишенькові конфесії, на кшталт тієї, що її отримав Путін. Але в Україні такі забаганки можуть обернутися далебі не страхом (Святослав Шевчук акурат напередодні Різдва висловився про те, що спільнота, хай поволі, але долає цей страх), а катастрофою для команди, яка плекає ілюзію всесилля і безкарності.
Що цікаво – той же Мінкульт роками не зауважував бурхливої антизаконної діяльності Іллі Догнала та його незареєстрованої секти. Провідник догналітів, попри судове рішення про депортацію, дуже вільно почувається в Україні, а його вірні вручають випадковим перехожим листівки із закликом свого вождя до президента сусідньої держави з прямою вимогою військової атаки України. А ось звернення проти УГКЦ на Майдані від догналітів у Мінкульті одразу побачили і зреагували...
А тепер – про віце-губернатора Луганська. Лозовський, вочевидь, не такого калібру, як перший заступник міністра. Однак заклик Едуарда Мойсейовича у фейсбуку розстріляти мирний Майдан та прямі інструкції діяти за зразком Жукова в Одесі 1946 року видають у ньому тип особливого збоченця, тип, який, здається, залишився у твані історії 1937-38 років.
Я завжди думаю, чи прораховують люди, у випадках, схожих до наших, наслідки своїх слів і дій. Чи здатні вони сісти на кілька хвилин, порахувати до 15-и, поміркувати, хто вони, які посади обіймають, ким можуть стати завтра, як і перед ким доведеться відповідати за свої вчинки? Може, є категорія осіб, у яких відсутня ця потреба самоаналізу, атрофоване відчуття часу, місця, де їм випало жити. Якщо так, - питання знімаються. Але, у такому випадку постають інші – зокрема, хто їх тримає на цих посадах, і хто відповідатиме за своїх підлеглих, якщо вони не здатні навіть на елементарну людську рефлексію?
Ігор Гулик
Замість P.S. "Боже, дай цим людям розуму! Церкві, якій за останніми даними довіряють дві третини громадян України (всього - 64,5%, 41,9% - переважно довіряють і 22,6 - цілком довіряють) ставить ультиматум уряд, якому не довіряють дві третини опитаних (всього - 65,8%; зовсім не довіряють - 40,0%, переважно не довіряють 25,8%). Мабуть "ну дуже розумні" мінкультівці вирішили, що треба повністю делегітимізувати владу в очах українських громадян. (Дані дослідження проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 24 грудня 2013 року. Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%)" Валерій Чалий, заступник генерального директора Інституту Разумкова з міжнародних питань.

Когда ложь делает из людей идиотов
Две вчерашних новости заставили меня вспомнить фразу польского историка Марцина Круля: «Если политик для получение власти готов продать свою душу дьяволу лжи, а мы не реагируем на это, то это означает, что мы становимся сообщниками во лжи. А ложь делает из нас идиотов».
Только теперь, на четвертом году правления «Бати усея Данбасса», украинцы могут убедиться, кому они вручили в руки бразды европейского государства. Особенно, после критических дней, - Майдана, - когда повадки властной команды начали вылезать, как шило из мешков.
Конечно, до сих пор мы знали чудачества Калисниченки, Табачника и иже с ними. Но то, что сделали вчера двое высокопоставленных чиновников - первый заместитель министра культуры Тимофей Кохан и вице-губернатор Луганской области Эдуард Лозовский не вписывается ни в какие рамки.
Нет, таки прав социальный философ Олег Покальчук, написавший в последних своих блогах о движении страны «вспять в средневековье». «Падая навзничь, видим только тусклый венчик звезд евросоюзовскому флага. И очень этому рады. Это более чем странная ситуация, в которой достаточно заурядный цивилизационный этап развития обожествляется. А невероятной силы экзистенция Майдана, достойная нового «Мифа о Сизифе» Альбера Камю, воспринимается как фоновый шум и неполиткорректная помеха на пути к смехотворным «круглым столам».
Что размышлял господин Кохан, угрожая Украинской греко-католической церкви запретом за службы на Майдане? Знает ли этот чиновник вообще историю УГКЦ и тех, кто десятилетиями в сталинско-хрущевско-брежневском подполье доказал непобедимость своей веры? Вообще - адекватен ли этот человек, разбрасывающийся похожими «анафемами», раздражая не на шутку миллионы верующих УГКЦ не только в Украине, но и во всем мире?
Я понимаю, власть хотела бы иметь карманные конфессии, вроде той, которую получил Путин. Но в Украине такие прихоти могут обернуться увы не страхом (Святослав Шевчук аккурат накануне Рождества высказался о том, что общество, пусть медленно, но преодолевает этот страх), а катастрофой для команды, которая лелеет иллюзию всесилия и безнаказанности.
Что интересно - то же Минкульт годами не замечает бурной антизаконной деятельности Ильи Догнала и его незарегистрированной секты. Лидер догналитов, несмотря судебное решение о депортации, очень привольно чувствует себя в Украине, а его верные вручают случайным прохожим листовки с призывом своего вождя к президенту соседнего государства с прямым требованием военной атаки на Украину. А вот обращение против УГКЦ на Майдане от догналитов в Минкульте сразу увидели и отреагировали...
А теперь - о вице-губернаторе Луганска. Лозовский, очевидно, не такого калибра, как первый заместитель министра. Однако призыв Эдуарда Моисеевича в фейсбуке расстрелять мирный Майдан и прямые инструкции действовать по образцу Жукова в Одессе 1946 года выдают в нем тип особого извращенца, тип, который, казалось, остался во вязкой тине истории 1937-38 годов.
Я всегда думаю над тем, просчитывают ли люди, в случаях, подобных нашим, последствия своих слов и действий? Способны ли они сесть на несколько минут, сосчитать до 15-и, подумать, кто они, какие должности занимают, кем могут стать завтра, как и перед кем придется отвечать за свои поступки? Может, есть категория лиц, у которых отсутствует эта потребность самоанализа, атрофировано чувство времени, места, где им выпало жить. Если так, - вопросы снимаются. Но в таком случае возникают другие - в частности, кто их держит на этих должностях, и кто будет отвечать за своих подчиненных, если они не способны даже на элементарную человеческую рефлексию?
Игорь Гулык
Вместо P.S. "Боже, дай этим людям ума! Церкви, которой за последними данными, доверяет две трети граждан Украины (всего - 64,5%, 41,9% - больше доверяет і 22,6 - целиком доверяет) ставит ультиматум правительство, которому не доверяет две трети опрошенных (всего - 65,8%; совсем не доверяет - 40,0%, больше не доверяет 25,8%). Наверно, "ну очень мудрые" минкультовцы решили, что нужно полностью делегитимизировать власть в глазах украинских граждан. (Данные исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и социологической службой Центра Разумкова с 20 до 24 декабря 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность виборки - 2,3%)". Валерий Чалый, заместитель генерального директора Института Разумкова по международным вопросам.
Tags: Политика, Політика, колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments