Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Майдан. Палімпсест*

Originally posted by ihorhulyk at Майдан. Палімпсест*
1
Ілюстрація: vklik.org.ua

«Щоб наповнити людське серце,
достатньо буде однієї боротьби за вершину.
Ми повинні уявляти Сізіфа щасливим».
Альбер Камю. Міф про Сізіфа

Думаю, багатьох в Україні, як, зрештою, й мене особисто, після 17-го трохи попустило. Принаймні, в одному, може, наївному, та все ж. Досі уважалося, що Янукович грає у якусь незрозумілу нікому, окрім нього, гру в бісер, виторговуючи для себе певні преференції. Почергово – то в Європи, то в Росії. Правда, наслідки того гендлю чомусь залишилися на спинах та головах студентів з Майдану.
Тепер все стало на свої місця. Ніякий з ВФЯ не стратег, він просто «подлый трус» (от біда, живучі ж «помаранчеві штампи»!), не здатний вирватися з власної зони комфорту, а якщо така загроза й існує, то за юнацькою звичкою, мов шістка, повзе до пахана вимолювати порятунку. Ціна, себто наслідки, його у ту мить не цікавлять. Лише б зберегти «п’яту точку».
Після 17-го вже у нікого не залишилося ілюзій. Може, цей режим таки «відмотає» свій конституційно передбачений строк. Але навіть його «умовно дострокове звільнення» не додасть країні нічого, окрім подальших гризот з приводу вислідів скоєного напередодні Миколая у Москві.
Уся передвиборча еквілібристика Януковича та його команди зводитиметься до остогидлих вже спекуляцій низькою ціною на газ, до небезпечного, однак, як з’ясувалося упродовж 22 років незалежності, ефективного протистояння Сходу і Заходу, до соціальних подачок пенсіонерам etc. Тобто, у принципі, матимемо те, що мали досі – постсовок, одягнутий у костюми від Бріоні, напахчений парфумами від найдорожчих брендів, однак смердючий своєю архаїчністю, древністю, фактично, міазмами розкладу.
Він, звісно, робитиме бутафорські порухи «у Європу», аби втримати гарну міну за поганої гри, аби позірно виконувати основи зовнішньополітичної доктрини держави. Інша річ, що у пристойному європейському товаристві з ним волітимуть не перетинатися на одному гектарі, ба навіть, якщо таке трапиться через «виробничу потребу», то робитимуть це брезгливо і з почуттям огиди.
Янукович як президент де-факто витер Україну із манускрипту найближчої європейської історії. Можливо, певні згадки, як ото палімпсести, й проглядатимуться на її сторінках завдяки майданному ентузіазмові. Але проблема в тому, що наразі серед еліт немає художника, який додав би цим кволим паросткам рис рельєфності, виразності і яскравості. Усі потуги опозиційних провідників сірі, непереконливі, макабричні. І на тлі «піррової перемоги» Януковича у свідомості його злюмпенізованого електорату, і – особливо – на тлі самого Майдану, його креативності, відваги, відчайдушності, на тлі його жертовності і альтруїзму.
Саме на цей клаптик київської землі тепер надія. Не тому, що там весело і немає місця зневірі. А тому що за барикадами обложеної фортеці визріває нова Україна. Молода, незалежна, непідзвітна нікому, окрім власної совісті і власних мрій. Саме там дорослішають ті, хто, коли прийде їхній час, зметуть цю посттовкову скорумповану шваль (усю, хай «оппо» не тішаться ілюзіями), пишно звану «політичними елітами», аби на розчищеному терені звести сучасний дім, в якому житимуть їхні діти. "Те, що поставлено на карту в Україні у грудні 2013 року, є власне тими поняттями людської гідності, на яких тримається будь-яке по-справжньому вільне суспільство, є власне тими цінностями, що їх будь-яке справді вільне суспільство готове захищати", - написав недавно Джордж Вайґель.
Я думаю, Майдан вартий того, аби тривати. Точніше, його засадничі постулати. Бо де-де, а там останньою не вмирає навіть надія. Її відживлять, обігріють, додадуть сили.
Ігор Гулик
* Палімпсест (грец. παλίμψηστον, від πάλιν — знову + ψηστός — зіскребений, лат. Codex rescriptus) — пергамент, на якому стерли первісний текст, а поверх нього написали новий.

Майдан. Палимпсест*
«Чтобы наполнить человеческое сердце,
достаточно только борьбы за вершину.
Мы должны представлять Сизифа счасливым».
Альбер Камю. Миф о Сизифе

Думаю, многим в Украине, как, впрочем, и мне лично, после 17-го немного полегчало. По крайней мере, в одном, может, наивном, но все же. До сих пор считалось, что Янукович играет в какую-то непонятную никому, кроме него, игру в бисер, выторговывая для себя определенные преференции. Поочередно - то в Европе, то в России. Правда, последствия этого торга почему-то заметны на спинах и головах студентов с Майдана.
Теперь все стало на свои места. Никакой ВФЯ не стратег, он просто «подлый трус» (черт, живучи же «оранжевые штампы»!), не способный вырваться из собственной зоны комфорта. А если и появляется такая угроза, то по юношеской привычке, как шестерка, он ползет к пахану вымаливать спасение. Цена, то есть последствия, его не интересуют. Лишь бы сохранить «пятую точку».
После 17-го уже ни у кого не осталось иллюзий. Может, этот режим все-таки «отмотает» свой конституционно предусмотрен срок. Но даже его «условно досрочное освобождение» не добавит стране ничего, кроме дальнейших проблем по поводу результатов совершенного накануне святого Николая в Москве.
Вся предвыборная эквилибристика Януковича и его команды будет сводиться к опостылевшим уже спекуляциям на низкой цене на газ, к опасному, однако , как выяснилось в течение 22 лет независимости, эффективному противостоянию Востока и Запада, к социальным подачкам пенсионерам etc. То есть, в принципе, будем иметь то, что имели до сих пор - постсовок, одетый в костюмы от Бриони, надушенный парфумами от дорогих брендов, но все равно вонючий своей архаичностью, древностью, фактически, миазмами разложения.
Он, конечно, будет делать бутафорские движения «в Европу», чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, чтобы внешне выполнять основы внешнеполитической доктрины государства. Другое дело, что в приличном европейском обществе с ним предпочтут не пересекаться на одном гектаре, и даже если такое случится из-за «производственной необходимости», то будут делать это брезгливо и с отвращением.
Янукович как президент де-факто стер Украину с манускрипта ближайшей европейской истории. Возможно, определенные упоминания, как вот палимпсесты, и можно будет разглядеть на его страницах благодаря майданному энтузиазму. Но проблема в том, что сейчас среди элиты нет художника, способного дать этим слабым росткам рельефность, выразительность и яркость. Все потуги оппозиционных лидеров серы, неубедительны, несуразны. И на фоне «пирровой победы» Януковича в сознании его люмпенизированого электората, и - особенно - на фоне самого Майдана, его креативности, отваги, бесшабашности, на фоне его жертвенности и альтруизма.
Именно на этот клочок киевской земли теперь надежда. Не потому, что там весело и нет места неверию. А потому что за баррикадами осажденной крепости вызревает новая Украина. Молодая, независимая, неподотчетная никому, кроме собственной совести и собственных желаний. Там взрослеют те, кто, когда придет их время, сметут эту постсовковую коррумпированной шваль (всю, пусть «оппо» не тешат себя иллюзиями), пышно называемую «политическими элитами», чтобы на расчищенной территории возвести современный дом, в котором будут жить их дети. "То, что поставлено на карту в Украине в декабре 2013 года, есть собственно теми понятиями человеческого достоинства, на которых держиться любое действительно свободное общество, есть собственно теми ценностями, которые любое действительно свободное общество готово зашищать", - написал недавно Джордж Вайгель.
Я думаю, Майдан стоит того, чтобы продолжаться. Точнее, его основные постулаты. Ибо где-где, а там последней не умирает даже надежда. Ее обогреют, вернут к жизни, подарят сил.
Игорь Гулык
* Палимпсе́ст (греч. παλίμψηστον, от πάλιν — опять и ψηστός — соскобленный, лат. Codex rescriptus) — рукопись на пергаменте (реже папирусе) поверх смытого или соскобленного текста.
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments